เจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนใบอนุญาตและมาตรฐานวัตถุอันตราย โดย สพ.ญ.ศิริสวัสดิ์ จันทร์ศรี พร้อม น.ส.นริสา อิ่มสมบัติ เดินทางไปตรวจสอบสถานที่จัดเก็บวัตถุอันตราย บริษัท ดีเอชแอล โกลเบิล ฟอร์เวิร์ดดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท เอ็กโคแล็บ จำกัด

 

 

วันที่ 10 มกราคม 2561 เจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนใบอนุญาตและมาตรฐานวัตถุอันตราย โดย สพ.ญ.ศิริสวัสดิ์ จันทร์ศรี พร้อม น.ส.นริสา อิ่มสมบัติ เดินทางไปตรวจสอบสถานที่จัดเก็บวัตถุอันตราย บริษัท ดีเอชแอล โกลเบิล ฟอร์เวิร์ดดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุทธยา ซึ่งเป็นสถานที่เก็บรักษาวัตถุอันตรายแห่งที่ 2 ของบริษัท เอ็กโคแล็บ จำกัด เพื่อประกอบการขอใบอนุญาตส่งออกวัตถุอันตราย จากการตรวจสอบพบว่า สถานที่เก็บรักษามีโครงสร้างแข็งแรง อุปกรณ์ต่างๆ รวมถึงป้ายคำเตือน เป็นไปตามมาตรฐานสถานที่จัดเก็บวัตถุอันตราย