อาหารสัตว์

แบบฟอร์มใบอนุญาตผลิต นำเข้า ขายอาหารสัตว์
 

   ผลิต

                คำขออนุญาตผลิตอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ แบบ ผ.ส.1 (รายใหม่)

                คำขอต่ออายุใบอนุญาตผลิตอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ แบบ ผ.ส.2 (ต่ออายุ)

                คำขอใบแทนใบอนุญาตผลิตอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ แบบ ผ.ส.3

                ข้อแนะนำเกี่ยวกับเอกสารประกอบการขออนุญาตผลิตอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ

    นำเข้า

                 คำขออนุญาตนำเข้าอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ (รายใหม่)

                 คำขอต่ออายุใบอนุญาตนำเข้าอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ

                 คำขอใบแทนอนุญาตนำเข้าอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ

                 ตัวอย่างการกรอกคำขอใบอนุญาตนำเข้าอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ

                 ข้อแนะนำเกี่ยวกับเอกสารประกอบการขออนุญาตนำเข้าอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ

   ขาย

                 คำขออนุญาตขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ (รายใหม่)

                 คำขอต่ออายุใบอนุญาตขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ (ข.ส. 2)

                 คำขอใบแทนอนุญาตขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ

                 ตัวอย่างการกรอกคำขออนุญาตขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ

                 ข้อแนะนำเกี่ยวกับเอกสารประกอบการขออนุญาตขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ  

สำหรับเจ้าหน้าที่  
 

             แบบฟอร์มการเข้าตรวจสถานที่ผลิต/นำเข้า/ขาย/เก็บอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ (สำหรับเจ้าหน้าที่)

     ใบอนุญาตขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ

   กรณีตรวจรายใหม่

              บันทึกการตรวจสอบสถานที่ผลิต /นำเข้า/ขาย/เก็บอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ (แบบ 5)

              บันทึกการเข้าตรวจสอบสถานที่ขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ (แบบขายรายใหม่)  *เช็คลิสต์*

 

   กรณีตรวจต่ออายุ/แก้ไข

                บันทึกการตรวจสอบสถานที่ผลิต /นำเข้า/ขาย/เก็บอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ (แบบ 5)

               บันทึกการเข้าตรวจสอบสถานที่ขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ (แบบขายต่ออายุ/แก้ไข) *เช็คลิสต์*

 

   กรณีตรวจติดตาม

               บันทึกการตรวจสอบ ตรวจค้นของพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม พรบ.ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2558 (แบบ 1)

 

     ใบอนุญาตนำเข้าอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ

   กรณีตรวจรายใหม่

              บันทึกการตรวจสอบสถานที่ผลิต /นำเข้า/ขาย/เก็บอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ (แบบ 5)

              บันทึกการเข้าตรวจสอบสถานที่นำเข้าอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ (แบบนำเข้ารายใหม่)  *เช็คลิสต์*

 

   กรณีตรวจต่ออายุ/แก้ไข

              บันทึกการตรวจสอบสถานที่ผลิต /นำเข้า/ขาย/เก็บอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ (แบบ 5)

              บันทึกการเข้าตรวจสอบสถานที่นำเข้าอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ (แบบนำเข้าต่ออายุ/แก้ไข) *เช็คลิสต์*

 

  กรณีตรวจติดตาม

               บันทึกการตรวจสอบ ตรวจค้นของพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม พรบ.ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2558 (แบบ 1)

 

     ใบอนุญาตผลิตอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ

  กรณีตรวจรายใหม่

              บันทึกการตรวจสอบสถานที่ผลิต /นำเข้า/ขาย/เก็บอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ (แบบ 5)

             บันทึกการเข้าตรวจสอบสถานที่ผลิตอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ (แบบผลิตรายใหม่)  *เช็คลิสต์*

              แบบตรวจประสิทธิภาพ(แบบ 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 ) ให้เลือกใช้ตามประเภทหรือชนิดของโรงงาน

              แบบตรวจประสิทธิภาพ 5.1 (โรงงานอาหารสัตว์ผสมสำเร็จรูป/หัวอาหารสัตว์/สารผสมล่วงหน้า(พรีมิกซ์)/ อาหารเสริมสำหรับสัตว์/ ผลิตภัณฑ์นมสำหรับสัตว์/ อาหารสัตว์เลี้ยงที่มีโภชนาการครบถ้วน(ไม่มีการนึ่งฆ่าเชื้อ)/ อาหารขบเคี้ยวอาหารว่างสำหรับสัตว์เลี้ยง/ วัตถุดิบที่มีการบด/ แบ่งบรรจุ) 

             แบบตรวจประสิทธิภาพ 5.2 (โรงงานปลาป่น/ ปลาและกระดูกปลาป่น/ ขนสัตว์ปีกป่น/ ผลพลอยได้จากสัตว์ปีกป่น)

             แบบตรวจประสิทธิภาพ 5.3 (โรงงานสกัดน้ำมันพืช)

             แบบตรวจประสิทธิภาพ 5.4 (โรงงานอาหารสัตว์เลี้ยงที่มีการนึ่งฆ่าเชื้อ)

 

  กรณีตรวจต่ออายุ/แก้ไข  

            บันทึกการตรวจสอบสถานที่ผลิต /นำเข้า/ขาย/เก็บอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ (แบบ 5)

            บันทึกการเข้าตรวจสอบสถานที่ผลิตอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ  (แบบผลิตต่ออายุ/แก้ไข) *เช็คลิสต์*

           แบบตรวจประสิทธิภาพ(แบบ 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 ) ให้เลือกใช้ตามประเภทหรือชนิดของโรงงาน

            แบบตรวจประสิทธิภาพ 5.1 (โรงงานอาหารสัตว์ผสมสำเร็จรูป/หัวอาหารสัตว์/สารผสมล่วงหน้า(พรีมิกซ์)/ อาหารเสริมสำหรับสัตว์/ ผลิตภัณฑ์นมสำหรับสัตว์/ อาหารสัตว์เลี้ยงที่มีโภชนาการครบถ้วน(ไม่มีการนึ่งฆ่าเชื้อ)/ อาหารขบเคี้ยวอาหารว่างสำหรับสัตว์เลี้ยง/ วัตถุดิบที่มีการบด/ แบ่งบรรจุ)

            แบบตรวจประสิทธิภาพ 5.2 (โรงงานปลาป่น/ ปลาและกระดูกปลาป่น/ ขนสัตว์ปีกป่น/ ผลพลอยได้จากสัตว์ปีกป่น)

            แบบตรวจประสิทธิภาพ 5.3 (โรงงานสกัดน้ำมันพืช)

            แบบตรวจประสิทธิภาพ 5.4 (โรงงานอาหารสัตว์เลี้ยงที่มีการนึ่งฆ่าเชื้อ) 

 

  กรณีตรวจติดตาม

             บันทึกการตรวจสอบ ตรวจค้นของพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม พรบ.ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2558 (แบบ 1)

แบบฟอร์มขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์

   ประเภทวัตถุดิบ

                 คำขอขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ  ประเภทวัตถุดิบ

                 ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับเอกสารการขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ  (ปลาป่น/พืช)

                 ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับเอกสารการขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ ประเภทวัตถุดิบ (สัตว์บก)

   ประเภทอาหารเสริมสำหรับสัตว์

                 คำขอขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ  ประเภทอาหารเสริมสำหรับสัตว์

                ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับเอกสารการขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ ประเภทอาหารเสริมสำหรับสัตว์

   ประเภทผลิตภัณฑ์นมสำหรับสัตว์

                 คำขอขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ  ประเภทผลิตภัณฑ์นมสำหรับสัตว์

                 ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับเอกสารการขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ (นม)

   ประเภทอาหารสัตว์เลี้ยง

                 คำขอขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ  ประเภทอาหารสัตว์เลี้ยง ชนิดอาหารสัตว์เลี้ยงที่มีโภชนาการครบถ้วน

                 คำขอขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ  ประเภทอาหารสัตว์เลี้ยง ชนิดอาหารขบเคี้ยว/อาหารว่างสำหรับสัตว์เลี้ยง

                 คำขอขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ  ประเภทอาหารสัตว์เลี้ยง ชนิดอาหารประกอบการรักษาโรคสำหรับสัตว์เลี้ยง  

   ประเภทวัตถุที่ผสมแล้ว 

                คำขอขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ  ประเภทวัตถุที่ผสมแล้ว ชนิดสารผสมล่วงหน้า(พรีมิกซ์)

                 ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับเอกสารการขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ ประเภทวัตถุที่ผสมแล้ว ชนิดสารผสมล่วงหน้า

                 ข้อแนะนำการเตรียมเอกสารประกอบการขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ ประเภทวัตถุที่ผสมแล้ว ชนิดอาหารสัตว์ผสมสำเร็จรูปหรือหัวอาหารสัตว์

                 คำขอขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ ประเภทวัตถุที่ผสมแล้ว ชนิดอาหารสัตว์ผสมสำเร็จรูป

                  คำขอขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ ประเภทวัตถุที่ผสมแล้ว ชนิดหัวอาหารสัตว์

   อื่นๆ 

                 คำขอแก้ไขรายการขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ

                 คำขอใบแทนใบสำคัญการขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ

                 แบบแจ้งผู้นำเข้าเพื่อขายอาหารสัตว์ที่มิใช่อาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ

                 แบบแจ้งผู้ผลิตเพื่อขายอาหารสัตว์ที่มิใช่อาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ

                 หนังสือมอบอำนาจ (อาหารสัตว์)

                 หนังสือแจ้งเลิกกิจการ

แบบฟอร์มนำเข้าอาหารสัตว์
 

          แบบคำขอแจ้งการนำเข้าซึ่งอาหารสัตว์เข้ามาในราชอาณาจักร (น.ส.4)

          แผนการนำเข้าข้าวสาลีเมล็ด

        excel  บัญชีรายชื่อผู้ใช้ผู้ใช้ข้าวสาลี 

แบบฟอร์มส่งออกอาหารสัตว์
 

          แบบคำขอแจ้งการส่งออกอาหารสัตว์ (สอ.1)

แบบฟอร์มคำขอโฆษณาคุณภาพหรือสรรพคุณของอาหารสัตว์
 

          คำขอโฆษณาคุณภาพหรือสรรพคุณของอาหารสัตว์

แบบคำขอหนังสือรับรองสุขภาพ (Certificate of Health)
 

          คำชี้แจงการใช้แบบฟอร์ม (Certificate of Health)

          คำขอหนังสือรับรองสุขภาพ (Certificate of Health Request Form) (รส.1)( รส. 1) (update 26/06/66)

          หนังสือมอบอำนาจ

แบบแจ้งตรวจรับรองแหล่งผลิตอาหารสัตว์
 

         แบบแจ้งขอตรวจรับรองแหล่งอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ(แบบจร.3)

          แบบแจ้งขอรับรองแหล่งอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะรายใหม่

          แบบแจ้งแหล่งอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ

          แบบคำขอการรับรองแหล่งผลิตอาหารสัตว์ที่มาจากโค หรือมีส่วนผสมที่มาจากโค หรือผลิตภัณฑ์ที่มาจากโคที่มีความเสี่ยงต่อโรควัวบ้าในกรณีที่ยังไม่เคยมีการนาเข้ามาก่อน (จว.1)

          แบบแจ้งประวัติการนาเข้าและขอตรวจรับรองแหล่งผลิตอาหารสัตว์ที่มาจากโค หรือมีส่วนผสมที่มาจากโค หรือผลิตภัณฑ์ที่มาจากโคที่มีความเสี่ยงต่อโรควัวบ้าในกรณีที่เคยมีประวัติการนาเข้ามาก่อน (จว.2)

        Pdf 256 แบบเพื่อขอตรวจรับรอง โรงงานผลิตอาหารสัตว์ที่มาจากสัตว์ปีก หรือมีส่วนผสมที่มาจากสัตว์ปีก หรือผลิตภัณฑ์ที่มาจากสัตว์ปีกที่มีความเสี่ยงต่อโรคไข้หวัดนกในกรณีที่ยังไม่เคยมีการนำเข้ามาก่อนและไม่เคยผ่านการตรวจรับรองโรงงานแหล่งผลิต (จป.1)

        Pdf 256 แบบเพื่อขอตรวจรับรองโรงงานผลิตอาหารสัตว์ที่มาจากสัตว์ปีก หรือมีส่วนผสมที่มาจากสัตว์ปีก หรือผลิตภัณฑ์ที่มาจากสัตว์ปีก ที่มีความเสี่ยงต่อโรคไข้หวัดนกที่มีประวัติการนำเข้ามาก่อน (จป.2) 

แบบคำขอหนังสือรับรองการขายภายในประเทศ (Certificate of Free Sale)
 

          คำขอหนังสือรับรองการขายภายในประเทศ (Certificate of Free Sale) (รข.1) ( รข. 1) (update 26/06/66)

ระบบประกันคุณภาพ

ระบบการจัดการด้านสุขลักษณะที่ดีในสถานประกอบการ (GHPs)

          คำขอรับรองระบบการจัดการด้านสุขลักษณะที่ดีในสถานประกอบการ (GHPs) (ร.ป. 1) ( ร.ป. 1) (update 26/06/66)

         คำขอต่ออายุใบรับรองระบบการจัดการด้านสุขลักษณะที่ดีในสถานประกอบการ (GHPs) (ร.ป. 1-1) ( ร.ป. 1-1) (update 26/06/66)

 ระบบการจัดการด้านการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤติที่ต้องควบคุม (HACCP)

          คำขอรับรองระบบการจัดการด้านการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤติที่ต้องควบคุม (HACCP) (ร.ป. 2) ( ร.ป. 2) (update 26/06/66)

         คำขอต่ออายุใบรับรองระบบการจัดการด้านการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม (HACCP) (ร.ป. 2-1) ( ร.ป. 2-1) (update 26/06/66)

 

วัตถุอันตราย

การขอใช้งานระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ด้านอาหารสัตว์และวัตถุอันตราย
 

          ดาวน์โหลดคู่มือ

           หนังสือมอบอำนาจบริหารจัดการบัญชีของนิติบุคคลระบบบริหารอิเล็กทรอนิกส์ (e-service)

แบบฟอร์มการขอขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย

          แผนภูมิขั้นตอนการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์

          คำขอนำเข้าตัวอย่าง

          คำขอผลิตตัวอย่าง

          คำขอขึ้นทะเบียน (เอกสารประกอบการขึ้นทะเบียน)

          ตารางตรวจสอบเอกสารประกอบคำขอขึ้นทะเบียน

          ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

          การระบุวันหมดอายุของผลิตภัณฑ์บนฉลากวัตถุอันตราย

         ตัวอย่างประกอบ100%พร้อมหน้าที่ของผลิตภัณฑ์วัตถุอันตราย     

         คำขอต่ออายุใบสำคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย  

          เอกสารแนบประกอบการขอยื่นต่ออายุใบสำคัญการขึ้นทะเบียน

          คำขอแก้ไขปลี่ยนแปลงรายการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย

ตัวอย่างการเขียนฉลาก   
 

         คำแนะนำการเขียนฉลากวัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์     

          ตัวอย่างฉลากวัตถุอันตราย (Tech)

          ตัวอย่างฉลากวัตถุอันตราย (สัญลักษณ์อันตรายแบบเดิม)

          ตัวอย่างฉลากวัตถุอันตราย (ตามระบบ GHS)

          ตัวอย่างเครื่องหมายแสดงความเป็นพิษบนฉลากวัตถุอันตราย (แบบเดิม)

         ตัวอย่างฉลากใบเเจ้งข้อเท็จจริงวัตถุอันตรายชนิดที่ 1 (GHS)

แบบฟอร์มการขอใบแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ 1
 

          แผนภูมิขั้นตอนการแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ 1

          การขอใบแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที่1 ที่กรมปศุสัตว์รับผิดชอบ

          บันทึกปริมาณการผลิตหรือปริมาณการนำเข้าชนิดที่ 1

          แบบฟอร์มใบแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ 1

แบบฟอร์มการขอใบแจ้งการดำเนินการผลิต นำเข้า ส่งออก เกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ 2
 

         แผนภูมิขั้นตอนการแจ้งดำเนินการเกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ 2

          การขอใบแจ้งการดำเนินการเกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ 2

          คำขอใบรับแจ้งการดำเนินการเกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ 2

          คำขอต่ออายุใบแจ้งการดำเนินการเกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ 2

          คำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงใบแจ้งการดำเนินการเกี่ยวกับวัตถุอันตราายชนิดที่ 2

          ใบแจ้งปริมาณการผลิตวัตถุอันตราย

แบบฟอร์มการขอใบอนุญาตผลิต นำเข้า ส่งออกเกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ 3
 

          แผนภูมิขั้นตอนการขอใบอนุญาตผลิต นำเข้า และส่งออกวัตถุอันตราย 

แบบฟอร์มการขอใบอนุญาตนำเข้า
 

           คำขออนุญาตนำเข้าวัตถุอันตราย

           คำขอต่ออายุใบอนุญาตนำเข้าวัตถุอันตราย

           ตัวอย่างหนังสือการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง

แบบฟอร์มการขอใบอนุญาตผลิต
 

           คำขออนุญาตผลิตวัตถุอันตราย

           คำขอต่ออายุใบอนุญาตผลิตวัตถุอันตราย

แบบฟอร์มการขอใบอนุญาตส่งออก
 

           คำขออนุญาตส่งออกวัตถุอันตราย

           คำขอต่ออายุใบอนุญาตส่งออกวัตถุอันตราย

           ตัวอย่างหนังสือการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง

แบบฟอร์มคำขอนุญาตมีไว้ครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย
 

           คำขออนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย

แบบคำขอขึ้นบัญชีสารเคมีหรือผลิตภัณฑ์ที่อนุญาตให้ใช้ในโรงฆ่าสัตว์โรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์ที่กรมปศุสัตว์รับรองเพื่อการส่งอออก

           สรุปแผนภูมิการพิจารณาขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายและขึ้นบัญชีรายชื่อสารเคมีให้ใช้ในโรงฆ่าสัตว์

           ฟอร์มขออนุญาตใช้สารเคมีในโรงฆ่า

          การขออนุญาตใช้ Chlorine dioxide ที่มีกระบวนการผบิตผ่านเครื่องผลิต(Generator)

แบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจ
 

           ฟอร์มหนังสือมอบอำนาจการขออนุญาตผลิต นำเข้า ส่งออก มีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย การขอขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายและการแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ 1

           ฟอร์มหนังสือมอบอำนาจขออนุญาตใช้สารเคมี/ผลิตภัณฑ์ในโรงฆ่าสัตว์ โรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์ที่กรมปศุสัตว์รับรองเพื่อการส่ออก

ฟาร์มปลอด/ลดยาปฏิชีวนะ

โครงการการเลี้ยงสัตว์ปลอดการใช้ยาปฏิชีวนะในระบบการผลิตสินค้าปศุสัตว์
 

         โครงการ การเลี้ยงสัตว์ปลอดการใช้ยาปฏิชีวนะในระบบผลิตสินค้าปศุสัตว์

          แบบฟอร์มคำขอรับรองฟาร์มเลี้ยงสัตว์ปลอดยาปฏิชีวนะ

          แบบคำขอยกเลิกใบรับรองฟาร์มเลี้ยงสัตว์ปลอดยาปฏิชีวนะ

          แบบฟอร์มเก็บตัวอย่างในโครงการ การเลี้ยงสัตว์ปลอดการใช้ยาปฏิชีวนะ

          แบบฟอร์มคำขอสำหรับสถานที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ ในโครงการฟาร์มเลี้ยงสัตว์ปลอดยาปฏิชีวนะ

          แบบฟอร์มหลักเกณฑ์การตรวจประเมินฟาร์ม โครงการการเลี้ยงสัตว์ปลอดการใช้ยาปฏิชีวนะในระบบการผลิตสินค้าปศุสัตว์

          แบบฟอร์มสรุปรายชื่อผู้ประกอบการฟาร์มเลี้ยงสัตว์ที่ผ่านการรับรองฟาร์มปลอดการใช้ยาปฏิชีวนะในการเลี้ยงสัตว์

โครงการการลดใช้ยาปฏิชีวนะในฟาร์มปศุสัตว์
 

         โครงการการลดใช้ยาปฏิชีวนะในฟาร์มปศุสัตว์

          แบบฟอร์มคำขอรับรองการลดใช้ยาในฟาร์มปศุสัตว์

          แบบคำขอยกเลิกใบรับรองการลดใช้ยาในฟาร์มปศุสัตว์

          แบบฟอร์มเก็บตัวอย่างในโครงการ การลดใช้ยาปฏิชีวนะในฟาร์มปศุสัตว์

          แบบฟอร์มหลักเกณฑ์การตรวจประเมินฟาร์มโครงการการลดใช้ยาปฏิชีวนะในฟาร์มปศุสัตว์

          แบบฟอร์มสรุปรายชื่อผู้ประกอบการฟาร์มเลี้ยงสัตว์ที่ผ่านการรับรองการลดใช้ยาปฏิชีวนะในการเลี้ยงสัตว์

แบบคำขอจดแจ้งเป็นผู้ผลิตอาหารสัตว์ที่ผสมยา
 

          แบบคำขอจดแจ้งเป็นผู้ผลิตอาหารสัตว์ที่ผสมยา

แบบฟอร์มและข้อมูลโครงการควบคุม ป้องกัน และแก้ไขปัญหาเชื้อดื้อยาในสัตว์
 

          โครงการเชื้อดื้อยาในสัตว์

          โครงการเชื้อดื้อยา-หลักการและเหตุผล

          การเก็บตัวอย่างและเป้าหมายเชื้อดื้อยา

          แบบฟอร์มนำส่งตัวอย่างกิจกรรมควบคุม ป้องกัน และแก้ไขปัญหาเชื้อดื้อยาในสัตว์

          แบบฟอร์มรายงานข้อมูลการใช้ยาต้านจุลชีพจากฟาร์มเลี้ยงสัตว์ กิจกรรมควบคุม ป้องกัน และแก้ไขปัญาเชื้อดื้อยาในสัตว์

          แบบฟอร์มรายงานผลการทดสอบความไวต่อยาต้านจุลชีพกิจกรรมควบคุม ป้องกัน และแก้ไขปัญหาเชื้อดื้อยาในสัตว์

          แบบฟอร์มรายงานผลการเพาะแยกเชื้อกิจกรรมควบคุม ป้องกัน และแก้ไขปัญหาเชื้อดื้อยาในสัตว์

โครงการฟาร์มเลี้ยงไก่ไข่ปลอดการใช้ยาปฏิชีวนะในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนและภาคเหนือตอนล่าง
 

        pdf โครงการฟาร์มเลี้ยงไก่ไข่ปลอดการใช้ยาปฏิชีวนะในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนและภาคเหนือตอนล่าง

          แบบฟอร์มคำขอรับรองฟาร์มเลี้ยงสัตว์ปลอดยาปฏิชีวนะ

          แบบคำขอยกเลิกใบรับรองฟาร์มเลี้ยงสัตว์ปลอดยาปฏิชีวนะ

          แบบฟอร์มเก็บตัวอย่างในโครงการ การเลี้ยงสัตว์ปลอดการใช้ยาปฏิชีวนะ

          แบบฟอร์มหลักเกณฑ์การตรวจประเมินฟาร์ม เลี้ยงไก่ไข่ปลอดยาปฏิชีวนะ

          แบบฟอร์มสรุปรายชื่อผู้ประกอบการฟาร์มเลี้ยงสัตว์ที่ผ่านการรับรองฟาร์มฯ 

ฟาร์มปลอดสารเร่งเนื้อแดง

         ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการรับรองฟาร์มเลี้ยงสัตว์ปลอดสารเร่งเนื้อแดงหรือสารกลุ่มเบต้าอะโกนิสท์ (β-Agonist)

         แบบคำขอ หรือขอต่ออายุใบรับรองฟาร์มเลี้ยงสัตว์ปลอดสารเร่งเนื้อแดง หรือสารกลุ่มเบต้าอะโกนิสท์ (β-Agonist)

          แบบฟอร์มคำขอ/ขอต่ออายุใบรับรองฟาร์มปลอดสารเร่งเนื้อแดง (β-Agonist)

          แบบฟอร์มกรอกรายชื่อฟาร์มที่ยื่นขอหนังสือรับรองฉบับภาษาอังกฤษสำหรับส่งออก) สำหรับยื่นขอหนังสือรับรองส่งออก

canlı maç izle selcuksports deneme bonusu deneme bonusu veren siteler bahis siteleri jojobet www.manisa45haber.comHack forumbetco altyapılı sitelerkareasbet apksiyah bayrak aynakareasbet girişdeneme bonusu veren sitelerbetingo güncel girişyabancı dizi izleasper casinogobahis girişbedava bahis, deneme bonusu, deneme bonusu veren sitelerBakırköy Escortdeneme bonusu veren sitelerbahis forumkareasbet girişcasino siteleri Venüsbetftn bahis siteleridigital marketing agencydeneme bonusu veren sitelerGüvenilir Poker Siteleribahis forumdiziworldesenyurt escortBursa Escortçapa escortBedava Bahisesbet girişesbetbullbahisbenimbahisbenimbahiscasibomcasibomcasibomcasibomCasibomCasibom girişistanbul escortbakırköy escortesenyurt escortesenyurt escortbeylikduzu escortbeylikduzu escortesenyurt escortkayseri escortbeylikduzu escorttarafbet girişonwinstarzbetbetturkeyholiganbetsahabetbetsmoveonwinsahabetbetkomtipobet