ผู้อำนวยการ/หัวหน้ากลุ่ม

   

Bunika cut

  ผู้อำนวยการกองควบคุมอาหารและยาสัตว์

   

    112211

นางสาวสายญาติ  สินนาค

  หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป    

       

1

 นายวีระ  อิ้งสอาด

 หัวหน้ากลุ่มทะเบียนและ
ใบอนุญาต
อาหารสัตว์  

ad 5aa90a60b13b9

นางสุดารัตน์  เจือจันทร์

หัวหน้ากลุ่มวัตถุอันตราย
ด้านการปศุสัตว์

4413

 นายธีระยุทธ  สุทธิจักร์

 หัวหน้ากลุ่มควบคุม
 การนำเข้า-ส่งออกอาหารสัตว์ 

   4413

     นางณัฐพร  ไชยานุวงศ์ 

 หัวหน้ากลุ่มรับรอง  
 ระบบประกันคุณภาพ

 

S 10182816

นางธรรมวรรณ  หนุนไธสง

หัวหน้ากลุ่มมาตรฐานอาหารสัตว์

3

  นางสาวจุฬาพร  ศรีหนา 

 หัวหน้ากลุ่มยาสัตว์และ
การจัดการเชื้อดื้อยา

S 10182816

นางธรรมวรรณ  หนุนไธสง

หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบอาหารสัตว์
ยาสัตว์ และวัตถุอันตราย

 

บริหาร

ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง ปฏิบัติหน้าที่ เบอร์โทรศัพท์
ข้าราชการ      
1. นางสาวสายญาติ  สินนาค             นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการ          หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป              0 2159 0406-7 ต่อ 100, 107    
2. นางจรรยา  จิตรมั่นคง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน    อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
       
พนักงานราชการ      
1. นางสาวเสาวนีย์  วีระชัย นักจัดการงานทั่วไป    
2. นางสาวอัมรา  พิมพ์เบ้าธรรม นักจัดการงานทั่วไป    
3. นางสาววัชรา  เงินอร่าม เจ้าพนักงานธุรการ    
       
 จ้างเหมาบริการ      
1. นางลัทธพรรณ  พิลา จ้างเหมาบริการช่วยงานด้านบริหารทั่วไป    
2. นางสาวปภัสสร  ซื่อตรง จ้างเหมาบริการช่วยงานด้านบริหารทั่วไป    
3. นายอภินันท์  สุขเกษม  จ้างเหมาบริการช่วยงานด้านบริหารทั่วไป    
4. นายวัฒนา  ทากลม  จ้างเหมาบริการช่วยงานด้านบริหารทั่วไป    
5. นายอัครพล  บุญยอ จ้างเหมาบริการขับรถยนต์    
6. นายสุทัศน์  จีนแผ้ว จ้างเหมาบริการขับรถยนต์    
7. นางสาวสมบัติ  ยนต์ชัย พนักงานทำความสะอาด    
8. นางสาวต้นหอม แก้วสุทธิ พนักงานทำความสะอาด    
9. นางบุรัสกร  ตรงไธสง พนักงานดูแลสวน    

 

ทะเบียนและใบอนุญาต

ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง ปฏิบัติหน้าที่ เบอร์โทรศัพท์
ข้าราชการ      
1. นายวีระ  อิ้งสอาด                                นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการพิเศษ             หัวหน้ากลุ่มทะเบียนและใบอนุญาตอาหารสัตว์             0 2159 0406-7 ต่อ 102           
2. นางสาวจุฑารัตน์  เล้าสุทธิพงษ์  นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการ     อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
3. นางสาวอรทัย  ศิริพรม  นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ    
       
พนักงานราชการ      
1. นางสาวศิริญญา  เสนาะสำเนียง  นักวิชาการสัตวบาล    
 2. นายอรรถพล  เจริญวานิช  นักวิชาการสัตวบาล    
 3. นายคทาธร  เรืองชัย  นักวิชาการสัตวบาล    
 4. นางสาวสมร  พงค์สุรินทร์  นักวิทยาศาสตร์    
5. นายเนตินัย  โคตรไมตรี  เจ้าพนักงานสัตวบาล    
       
 จ้างเหมาบริการ      
 1. นางสาววรดา  แสงพรู  จ้างเหมาบริการงานด้านสัตวบาล    
 2. นางสาวศรุตา  ณ นคร   จ้างเหมาบริการงานด้านสัตวบาล    
 3. นางสาววรางคณา  ศุภมานพ   จ้างเหมาบริการงานด้านสารสนเทศ    
 4. นางสาวพสุมา  เลิศผกากุล   จ้างเหมาบริการงานด้านสารสนเทศ    

  

วัตถุอันตราย

ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง ปฏิบัติหน้าที่ เบอร์โทรศัพท์
ข้าราชการ      
1. นางสุดารัตน์  เจือจันทร์                      นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ                 หัวหน้ากลุ่มวัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์                   0 2159 0406-7 ต่อ 112          
2. นางสาวศิริสวัสดิ์  จันทร์ศรี นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ      อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
          
พนักงานราชการ      
1. นางสาวอรสุลี  ภวชโลทร นักวิชาการสัตวบาล    
2. นางสาวธารทิพย์  พรมแสนจันทร์ นักวิทยาศาสตร์    
3. นายวรพงษ์  ชูรส นักจัดการงานทั่วไป    
4. นางสาวเกษศิณี  นันตาสุรินทร์ เจ้าพนักงานธุรการ    

  

นำเข้า-ส่งออก

ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง ปฏิบัติหน้าที่ เบอร์โทรศัพท์
ข้าราชการ      
1. นายธีระยุทธ  สุทธิจักร์                              นายสัตวแพทย์ขำชำนาญการพิเศษ                      หัวหน้ากลุ่มควบคุมการนำเข้า-ส่งออกอาหารสัตว์                 0 2159 0406-7 ต่อ 103             
2. นางสาวนวิยา  รักสุภาพ นายสัตวแพทย์ขำชำนาญการพิเศษ                    อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
3. นายงสาวพัสวี ภัคพงศ์ นายสัตวแพทย์ขำชำนาญการพิเศษ                     
4. นางสาวณัฎฐามณี  พรมใบเงิน นายสัตวแพทย์ขำชำนาญการพิเศษ                     
5. นางสาววชิราพร  แสนสม นายสัตวแพทย์ชำนาญการ ลาศึกษาต่อ  
6. นางสาววรศร  ประเสริฐกุลชัย นายสัตวแพทย์ชำนาญการ    
7. นายวัชระ  ศิริตันติ์ นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการ    
8. นายกิติศักดิ์  กลิ่นทอง นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการ    
9. นางสาวอรพรรณ วงศ์คำ นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการ    
       
พนักงานราชการ      
1. นายอภิพงษ์  ศรแก้ว นายสัตวแพทย์    
2. นายจิรัฐกานต์  เกิดเอี่ยม นายสัตวแพทย์    
3. นางสาววรรณนิดา  บาคาล นักวิทยาศาสตร์    
4. นางสาวเบจพร  สิงห์แก้ว นักวิชาการสัตวบาล    
5. นางสาวนฤมล  แสนขว้าง เจ้าพนักงานธุรการ    
       
จ้างเหมาบริการ      
1. นางสาวสุภาพร  นากองศรี จ้างเหมาบริการงานด้านระบบประกันคุณภาพ    

  

รับรองระบบประกันคุณภาพ

ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง ปฏิบัติหน้าที่ เบอร์โทรศัพท์
ข้าราชการ      
1. นางณัฐพร  ไชยานุวงศ์        นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ        หัวหน้ากลุ่มรับรองระบบประกันคุณภาพ       0 2159 0406-7 ต่อ 108      
2. นางสาวแสงรัตน์  ครุฑสนธิ์ นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการ    อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
3. นางสาวผกามาส  รุ่งเรือง นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ    
4. นางสาวกานต์ทิตา  โกลากุล นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ    
       
พนักงานราชการ      
1. นางวีรวัลย์  ราศรีดี นักวิชาการสัตวบาล    
2. นางสาวมนัสชนก  สมคะเน นักวิทยาศาสตร์    
       
จ้างเหมาบริการ      
1. (ว่าง) จ้างเหมาบริการงานด้านสัตวบาล    

 

มาตรฐาน

ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง ปฏิบัติหน้าที่ เบอร์โทรศัพท์
ข้าราชการ      
1. นางธรรมวรรณ  หนุนไธสง          นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ     หัวหน้ากลุ่มมาตรฐานอาหารสัตว์            0 2159 0406-7 ต่อ 114      
2. นางสาวพรรษมน  จิรัชชัยวัฒน์กุล นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการ     อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
       
พนักงานราชการ      
1. นางสาวปาจรีย์  เมืองพิล นิติกร    

  

ยาสัตว์

ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง ปฏิบัติหน้าที่ เบอร์โทรศัพท์
ข้าราชการ      
1. นางสาวจุฬาพร  ศรีหนา                  นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ              หัวหน้ากลุ่มยาสัตว์และการจัดการเชื้อดื้อยา         0 2159 0406-7 ต่อ 106         
2. นางสาวสุชนา  สุขกลัด นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ      อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
       
พนักงานราชการ      
1. นางสาววันดี  จิตต์รักไทย นักวิทยาศาสตร์    

  

ตรวจสอบ

ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง ปฏิบัติหน้าที่ เบอร์โทรศัพท์
ข้าราชการ      
1. นางธรรมวรรณ  หนุนไธสง                         นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ                      หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบอาหารสัตว์ ยาสัตว์ และวัตถุอันตราย            0 2159 0406-7 ต่อ 104            
2. นางสาวศยามล  พวงขจร นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการ     อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
3. นางสาววิภา  ศรีมูล นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ    
       
พนักงานราชการ      
1. นายปุญญพัฒน์  ศรีอภิญญา นักวิชาการสัตวบาล    
2. นายสถาพร  ขันท่าจีน นักวิชาการสัตวบาล    
3. นายธราพงษ์  บุญนพ เจ้าพนักงานสัตวบาล    
       
จ้างเหมาบริการ      
1. (ว่าง) จ้างเหมาบริการงานด้านสัตวบาล    

 

betco altyapılı sitelerkareasbet apkdeneme bonusu veren sitelersiyah bayrak aynawww.manisa45haber.comesenyurt escortkareasbet girişkareasbet girişbetingo güncel girişyabancı dizi izlecasino siteleri Venüsbetftn bahis siteleriasper casinogobahis girişGüvenilir Poker Siteleribahis forumdiziworldistanbul escortesenyurt escortbeylikdüzü escortbeylikduzu escortbeylikduzu escortbeylikdüzü escortistanbul escortbeylikdüzü escortCasibom girişizmir escort30 TL Bonus Veren Bahis Siteleri betmatikmariobetonwinbetistsüpertotobetgrandpashabet telegramBetist GirişCasino Oyunlarıslot sitesi xslotdiziworld.proBinance Kayıt Olmatipobetstarzbet girişstarzbet twitterzbahis girişaviator oynabetturkeybetturkey girişbetturkeyxslotbycasinogates of olympus demo oynaen iyi slot sitelerideneme bonusu veren sitelerxslotcasibomcasibomesbetbonus veren bahis sitelerifilm izleajaxbet girişbetturkeybetkombetturkeycasibombahiscombenimbahis güncel giriştarafbetcasino sitelerideneme bonusu veren sitelercasibomMatadorbetextrabetcasibomizmir escortFuckkkextrabet girişbullbahis güncel girişPORNNNbetturkeycasibomXXXXXXXesbet girişbullbahisesbet girişXXXXXbetturkeybetkombetkombahiscompiabetportobetbetparkBets10casibomjojobetextrabetXXXXXXXXXXXXXimajbetimajbetmariobetvdcasinosekabetbetparkholiganbetbetturkeytarafbetbetgarantibetgarantiportobetsuperbetinsuperbetinbetmatikmarsbahisimajbetXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXcasibomXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXCCCCCCCCCCCCCCCCCmarsbahismarsbahismarsbahismarsbahismarsbahismarsbahisbaywincasibompiabetmatadorbetcasibomcasibomcasibommarsbahismarsbahisbetistbetistXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXimajbetholiganbetmarsbahistarafbetmariobetmariobetsekabetvdcasinomarsbahismarsbahisbahiscometabeten iyi slot sitelericasibombetkombetkomsekabetbetkomonwinonwinXCXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXbetgarantimariobetimajbetbetparkbetistDeneme bonusucasibomcasibomcasino siteleriXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXHack ForumXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXCrack forumXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXcasibomcasibomcasibomSEXXXXXXXXXXXXXXXXXXxxxxxxxxxxxxxxXXXXXXXXXXXXcasibomXXXXXXXXXXXXXXXcasibomPORNOPORNOSEXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXjojobetXXXXXXXXXXX Sexromabetbahiswon15.combetturkeymarsbahiscasibomextrabet