วิสัยทัศน์

     "เป็นองค์กรควบคุมอาหารสัตว์ ยาสัตว์ และวัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์ ให้มีคุณภาพดีและปลอดภัย เพื่อนำสินค้าปศุสัตว์ไทยสู่สากล"

 

พันธกิจ

 1. ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนา ตรวจสอบ รับรอง ผลิต นำเข้า - ส่งออก และขาย อาหารสัตว์ ยาสัตว์ และวัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์
 2. ดำเนินการตรวจสอบ กำกับ ดูแล ติดตามให้ผู้ประกอบการผลิต นำเข้า - ส่งออก ขาย อาหารสัตว์ ยาสัตว์ และวัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์ ให้เป็นไปตามมาตรฐานและกฎหมายที่กำหนด
 3. ดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพประเทศไทย และเป็นศูนย์ข้อมูลเชื้อดื้อยาด้านการปศุสัตว์ โดยประสานรวบรวมข้อมูลการดื้อยาในสัตว์ป่วย สัตว์ปกติ และสินค้าปศุสัตว์จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 4. ดำเนินการเฝ้าระวังจัดทำระบบเตือนภัยในด้านความปลอดภัยและสุขอนามัยของอาหารสัตว์ ยาสัตว์ และวัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์
 5. ให้คำแนะนำกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และดำเนินการตามกฎหมายกับผู้ประกอบการ ซึ่งผลิต นำเข้า-ส่งออก หรือขาย อาหารสัตว์ ยาสัตว์และวัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์ ซึ่งฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยอาหารสัตว์ ยาสัตว์ และกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย ตามที่ได้รับมอบอำนาจไว้
 6. ให้คำปรึกษา แนะนำ ฝึกอบรม และถ่ายทอดเทคโนโลยีเกี่ยวกับการผลิต และการใช้อาหารสัตว์ ยาสัตว์และวัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์

 

อำนาจหน้าที่

     กองควบคุมอาหารและยาสัตว์ มีภารกิจเกี่ยวกับการควบคุมอาหารสัตว์ ยาสัตว์ และวัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์ ให้มีคุณภาพดีและปลอดภัย เพื่อนำสินค้าปศุสัตว์ไทยสู่สากล โดยให้มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

 1. ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนา ระบบการผลิต การนำเข้า-ส่งออก และขาย อาหารสัตว์ ยาสัตว์ และวัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์
 2. ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนา ระบบการตรวจสอบ รับรอง และมาตรฐาน อาหารสัตว์ ยาสัตว์ และวัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์
 3. ปฏิบัติงานตามกฎหมายในส่วนที่เกี่ยวกับ อาหารสัตว์ ยาสัตว์ และวัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์
 4. ดำเนินการตรวจสอบ กำกับ ดูแล ติดตามให้ผู้ประกอบการผลิต นำเข้า - ส่งออก ขาย อาหารสัตว์ ยาสัตว์ และวัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์ ให้เป็นไปตามมาตรฐานและกฎหมายที่กำหนด
 5. ให้คำแนะนำกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และดำเนินการตามกฎหมายกับผู้ประกอบการ ซึ่งผลิต นำเข้า-ส่งออก หรือขาย อาหารสัตว์ ยาสัตว์ และวัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์ ซึ่งฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยอาหารสัตว์ ยาสัตว์ และกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย ตามที่ได้รับมอบอำนาจไว้
 6. นำระบบประกันคุณภาพมาใช้ในการกำกับ ดูแลผู้ประกอบการผลิตอาหารสัตว์ ยาสัตว์ และ วัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์
 7. ดำเนินการเฝ้าระวังจัดทำระบบเตือนภัยในด้านความปลอดภัยและสุขอนามัยของอาหารสัตว์ ยาสัตว์ และวัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์
 8. ดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพประเทศไทย และเป็นศูนย์ข้อมูลเชื้อดื้อยาด้านการปศุสัตว์ โดยประสานรวบรวมข้อมูลการดื้อยาในสัตว์ป่วย สัตว์ปกติ และสินค้าปศุสัตว์จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 9. ให้คำปรึกษา แนะนำ ฝึกอบรม และถ่ายทอดเทคโนโลยีเกี่ยวกับการผลิต และการใช้อาหารสัตว์ ยาสัตว์และวัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์
 10. ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย