ปีงบประมาณ 2565

 -สรุปแผนงาน/งบประมาณ กองควบคุมอาหารและยาสัตว์ ปี 2565