รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

- รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2563 ฝ่ายความร่วมมือและการค้าระหว่างประเทศ กองควบคุมอาหารและยาสัตว์

- ผลการดำเนินงาน กิจกรรมตรวจสอบตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ.2558 ปีงบประมาณ 2563

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน