ผู้อำนวยการกองควบคุมอาหารและยาสัตว์ ได้เข้าร่วมกิจกรรมต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบกรมปศุสัตว์ (DLD ANTI CORRUPTION) 
 
1065247
 
   วันที่ 9 ธันวาคม 2563 เวลา 07.30 น.
ผู้อำนวยการกองควบคุมอาหารและยาสัตว์ ได้เข้าร่วมกิจกรรมต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบกรมปศุสัตว์ (DLD ANTI CORRUPTION) และลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตภายในกรมปศุสัตว์ ณ กรมปศุสัตว์ พญาไท เพื่อร่วมมือในการปกป้องและต่อต้านการทุจริต และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตนโยบายของรัฐ และนโยบายของอธิบดีกรมปศุสัตว์ โดยมีอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยรองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ผอ.กอง/สำนัก ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
1065250 1065252 1065253