นายระพีภัทร์ จันทร์ศรีวงศ์​ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานประชุมคณะกรรมการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ ครั้งที่ 2/2563

timeline 20201216 135418

      วันที่ 16 ธันวาคม 2563 เวลา 13.30 น. นายระพีภัทร์ จันทร์ศรีวงศ์​ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานประชุมคณะกรรมการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ ครั้งที่ 2/2563 โดยนายสัตวแพทย์รักไทย งามภักดิ์ ผู้อำนวยการ​กองควบคุม​อาหาร​และ​ยา​สัตว์​ พร้อมด้วยคณะกรรมการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมประมง กรมวิชาการเกษตร สำนักงาน​คณะกรรมการ​คุ้มครอง​ผู้บริโภค​สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ สำนักคณะกรรมการอาหารและยา กรมการค้าภายใน กรมศุลกากร​ กองควบคุมอาหารและยาสัตว์ สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย และสหกรณ์โคนมขอนแก่น เข้าร่วมประชุมสรุปสาระสำคัญ ดังนี้
     1. พิจารณาเพิ่มผลิตภัณฑ์​อาหารเสริม​สำห​รับ​สัตว์เลี้ยง​(Supplement for pet)​ สำห​รับ​สุนัข​และแมว ในประเภทของอาหารสัตว์​เลี้ยง และเห็นชอบร่างประกาศ​กระทรวง​ฯตามที่เสนอ
     2. พิจารณา​ปรับเพิ่ม​รายชื่อ​สารเสริม​ชีวนะ (โพรไบโอติก)​ ชนิดแล็กโทบาซิลลัส ซาลิวาเรียสและไบฟิโดแบคทีเรียม ซูโดลองกัมเป็น ​วัตถุที่เติมในอาหาร​สัตว์​ตามกฎหมาย​ว่าด้วยการควบ​คุม​คุณภาพ​อาหารสัตว์​
     3. เห็นชอบให้เพิ่มสารควบคุม​หนอนและแมลง ชนิดไซโรมาซีนเป็น​วัตถุที่เติมในอาหาร​สัตว์​ผสมสำเร็จรูปสำหรับไก่ไข่
     4. เห็นชอบให้ปรับปรุง​นิยามของคุณภาพ​หรือมาตรฐาน​ของอาหาร​สัตว์​ที่มิใช่​อาหาร​สัตว์​ควบคุม​เฉพาะ​ ประเภท​อาหาร​สัตว์ผสมยา
     5. เห็นชอบให้มีการกำหนดหลักเกณฑ์​ วิธีการ​ และเงื่อนไขในการนำเข้า​เพื่อขายอาหารสัตว์​ควบคุม​เฉพาะ​ตามร่างประกาศ​กระทรวง​ฯที่เสนอ
     ทั้งนี้ เพื่อให้มีการบริหารจัดการอาหารสัตว์ของประเทศไทยที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน มีการบังคับใช้กฎหมายที่มีประสิทธิภาพ มีความน่าเชื่อถือเป็นที่ยอมรับ และสอดคล้องตามหลักสากล ณ ห้องประชุม 134 ชั้น 3 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 
timeline 20201216 135307 timeline 20201216 135431 timeline 20201216 135315
 
 
  timeline 20201216 135332 timeline 20201216 135327