นายสัตวแพทย์สรวิศ  ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้นายสัตวแพทย์เศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ประชุมหารือเพื่อพิจารณาและสรุปข้อมูลเกี่ยวกับแผนงาน โครงการ และงบประมาณ ในการดำเนินการตามแผนปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

2564 03 11b 001

                                                        พฤหัสบดีที่ 11 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 น.
            นายสัตวแพทย์สรวิศ  ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้นายสัตวแพทย์เศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ประชุมหารือเพื่อพิจารณาและสรุปข้อมูลเกี่ยวกับแผนงาน โครงการ และงบประมาณ ในการดำเนินการตามแผนปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ น.สพ.เชาวฤทธิ์ บุญมาฑิต (ผอ.กองแผนงาน), นายสมเกียรติ  กรอบแก้ว (รก.หน.กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร) และผู้แทนจากกองการเจ้าหน้าที่, กองแผนงาน, ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, กองควบคุมอาหารและยาสัตว์, กองสารวัตรและกันกัน และกลุ่มพัฒนาวิชาการปศุสัตว์
การประชุมดังกล่าว เป็นการร่วมพิจารณาสรุปข้อมูลที่เกี่ยวกับแผนงาน โครงการ และงบประมาณ ในการดำเนินการตามแผนปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  ของกรมปศุสัตว์ เพื่อนำเสนอในที่ประชุมซักซ้อมและเตรียมความพร้อมการรายงานผลการดำเนินงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ต่อคณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน วุฒิสภา โดยมีประเด็นปฏิรูปที่เกี่ยวข้องกับกรมปศุสัตว์ ดังนี้
            1) การบริหารภาครัฐ สะดวกและรวดเร็ว และตอบโจทย์ชีวิตประชาชน
            2) ระบบข้อมูลภาครัฐมีมาตรฐาน ทันสมัย และเชื่อมโยงกัน ก้าวสู่รัฐบาลดิจิทัล
            3) โครงสร้างภาครัฐกะทัดรัด ปรับตัวได้เร็ว และระบบงานมีผลสัมฤทธิ์
            4) กำลังคนภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสมและมีสมรรถนะสูงพร้อมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
            5) ระบบบริหารงานบุคคลที่สามารถดึงดูด สร้าง และรักษาคนดีคนเก่งไว้ในภาครัฐ
            ณ ห้องประชุมกองแผนงาน ชั้น 4 ตึกชัยอัศวรักษ์
 
2564 03 11b 006 2564 03 11b 008 2564 03 11b 002