สรุปแผน-ผลการจัดซื้อ จัดจ้าง

- แผนการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564