หน่วยงาน หนังสือ เป้าหมายรายจังหวัด
สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ที่ กษ 0623/1453 เป้าหมายเขต 1
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออก (ชลบุรี) ที่ กษ 0623/658 เป้าหมายเขต 2
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง (สุรินทร์) ที่ กษ 0623/659 เป้าหมายเขต 3
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (ขอนแก่น) ที่ กษ 0623/660 เป้าหมายเขต 4
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือตอนบน (ลำปาง) ที่ กษ 0623/661 เป้าหมายเขต 5
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือตอนล่าง (พิษณุโลก) ที่ กษ 0623/662 เป้าหมายเขต 6
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันตก (ราชบุรี) ที่ กษ 0623/663 เป้าหมายเขต 7
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้ตอนบน (นครศรีธรรมราช) ที่ กษ 0623/664 เป้าหมายเขต 8
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้ตอนล่าง (สงขลา) ที่ กษ 0623/665 เป้าหมายเขต 9

หมายเหตุ เอกสารฉบับจริงส่งทางไปรษณีย์ หากมีข้อสงสัยโปรดติดต่อ 021590406-7 ต่อ 104 วันเวลาราชการ