กองควบคุมอาหารและยาสัตว์ เข้าร่วมประชุมหารือกับกรมการค้าภายใน
แก้ปัญหาราคาวัตถุดิบอาหารโคนมแพง ช่วยเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม

S 5840922

วันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.30 น. นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์
พร้อมด้วย นายสัตวแพทย์ประภาส ภิญโญชีพ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เข้าพบอธิบดีกรมการค้าภายใน
เพื่อขอหารือแนวทางการแก้ปัญหาราคาวัตถุดิบอาหารโคนมแพง เนื่องจากปัจจัยของวิกฤตทางเศรษฐกิจโลก
ที่ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตน้ำนมเพิ่มสูงขึ้น ทำให้เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมเดือดร้อน โดยมีผู้แทนกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม
และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมกระทรวงพาณิชย์ ถ.ติวานนท์ จ.นนทบุรี
ซึ่งในส่วนของกองควบคุมอาหารและยาสัตว์ มีผู้เข้าร่วมประชุม 3 ท่าน คือ
นางสาววนิดา แจ้งประจักษ์ ผู้อำนวยการกองควบคุมอาหารและยาสัตว์
นายวีระ อิ้งสอาด นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการพิเศษ
และ นายวัชระ ศิริตันติ์ นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการ

S 5840923  S 5840926

S 5840931  S 5840932