กองควบคุมอาหารและยาสัตว์ ตรวจสอบสถานที่ผลิตอาหารสัตว์
เพื่อพิจารณาออกใบอนุญาตผลิตอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ (ขอใหม่)

S 13516862

กองควบคุมอาหารและยาสัตว์ ตรวจสอบสถานที่ผลิตอาหารสัตว์ เพื่อพิจารณาออกใบอนุญาตผลิตอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ (ขอใหม่)
.....................................
วันที่ 7 ธันวาคม 2565 นางสาววนิดา แจ้งประจักษ์ ผู้อำนวยการกองควบคุมอาหารและยาสัตว์ มอบหมายให้

นางสาวจุฑารัตน์ เล้าสุทธิพงษ์ นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการ, นางสาวสมร พงค์สุรินทร์ นักวิทยาศาสตร์
และ นางสาววาสนา กอโชคชัย จ้างเหมาบริการช่วยงานด้านบริหารทั่วไป
ได้เข้าตรวจสอบสถานที่ผลิตอาหารสัตว์ ของ บริษัท พิ้งค์พอว์พัล จำกัด
ตั้งอยู่ เลขที่ 199/216 ถนนกำแพงเพชร 6 หมู่ที่ 5 ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
เพื่อประกอบการพิจารณาออกใบอนุญาตผลิตอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ(ขอใหม่)
ประเภท อาหารเสริมสำหรับสัตว์ ชนิด อาหารเสริมโปรตีน
.....................................
"ครอบครัวปศุสัตว์ ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง"