S 13492242

กรมปศุสัตว์ จัดอบรมหลักสูตร HACCP สำหรับผู้ประกอบการอาหารสัตว์ รุ่น 1/2566

*****************

กรมปศุสัตว์ โดยกองควบคุมอาหารและยาสัตว์ จัดฝึกอบรมหลักสูตร HACCP สำหรับผู้ประกอบการด้านอาหารสัตว์ รุ่น 1/2566
ระหว่างวันที่ 5-9 ธันวาคม 2565 ณ ห้องประชุมแสนสำราญ 1 และ 2 โรงแรมบางแสน เฮอริเทจ จังหวัดชลบุรี โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น 50 คน
วัตถุประสงค์ในการอบรมครั้งนี้เพื่อให้ผู้ประกอบการด้านอาหารสัตว์ได้รับความรู้ความเข้าใจในการประยุกต์ใช้ระบบ GHPs/HACCP ในโรงงานผลิตอาหารสัตว์
สามารถลดอันตรายที่อาจปนเปื้อนในอาหารสัตว์ ทั้งทางด้านกายภาพ เคมี และชีวภาพ ส่งผลให้เกิดความปลอดภัยทั้งระบบการผลิตอาหารสัตว์
เพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานการผลิตอาหารสัตว์ของไทยให้เทียบเท่ามาตรฐานสากล

**************
ครอบครัวปศุสัตว์ ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง

S 13492247   S 13492245   S 13492244  

 

S 13492246   S 13492248   S 13492250

 

S 13492249