วันที่ 24 เมษายน 2562 นางสาวศยามล พวงขจร หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการพิเศษด้านอาหารสัตว์ ยาสัตว์ และวัตถุอันตราย กองควบคุมอาหารและยาสัตว์ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย และสำนักงานปศุสัตว์เขต 6 เข้าตรวจสอบโรงงานผลิตอาหารสัตว์สำหรับโคนมและโคเนื้อ สหกรณ์การเกษตรสวรรคโลก จำกัด จ.สุโขทัย ซึ่งเป็นผู้ได้รับการยกเว้นตามมาตรา 21 ตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ.2558 และได้ยื่นขอใบอนุญาตผลิตอาหารสัตว์แล้ว และอยู่ระหว่างการยื่นเอกสารเพื่อขอขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์สำหรับโคมและโคเนื้อ (ทั้งนี้สหกรณ์ฯ ขายให้กับสมาชิกสหกรณ์ และผู้ที่ไม่ใช่สมาชิกสหกรณ์ด้วย)

        ทั้งนี้ พนักงานเจ้าหน้าที่ได้แนะนำในการเลือกซื้อวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่มีคุณภาพ โดยต้องมีฉลากอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะติดแสดงไว้ที่ภาชนะบรรจุอาหารสัตว์ ซึ่งจะปรากฏเลขทะเบียนอาหารสัตว์ ชื่อและที่อยู่ผู้ผลิต ส่วนประกอบต่างๆ คุณภาพทางเคมี และต้องระบุวันที่ผลิตและล่วงอายุไว้อย่างชัดเจน เพื่อให้สมาชิกสหกรณ์ได้ใช้อาหารสัตว์ที่มีคุณภาพ ทำให้สัตว์เจริญเติบโต สามารถสร้างเนื้อและนมที่มีคุณภาพกับผู้บริโภค

 

S 53559359

                       S 53559351S 53559354

                       S 53559355S 53559357