วันที่ 14 มี.ค.62 ผู้อำนวยการกองควบคุมอาหารและยาสัตว์นำทีมพนักงานเจ้าหน้าที่กองควบคุมอาหารและยาสัตว์ จำนวน 9 นาย สำนักงานปศุสัตว์เขต1 จำนวน 1 นาย และสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์จำนวน 2 นาย พร้อมด้วยรถ Mobile Lab เข้าตรวจสอบสถานที่ผลิตอาหารสัตว์  บริษัทนานาพรรณเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด เลขที่ 39/9 หมู่ 1 ตำบลพระยาบันลือ อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้รับใบอนุญาตผลิตอาหารสัตว์ ประเภทวัตถุดิบ ชนิดถั่วเหลืองอบ และประเภทวัตถุที่ผสมแล้ว ชนิด อาหารสัตว์ผสมสำเร็จรูป พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ทำการสุ่มเก็บตัวอย่างวัตถุดิบอาหารสัตว์ จำนวน 6 ตัวอย่าง ผลการตรวจวิเคราะห์เบื้องต้น การปลอมปน ความชื้น อะฟลาทอกซิน ด้วยเครื่องวิเคราะห์เบื้องต้นในห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์อาหารสัตว์ และยาสัตว์เคลื่อนที่ (Mobile Lab) ผลวิเคราะห์ผ่านเกณฑ์มาตรฐานทั้ง 6 ตัวอย่าง