วันที่ 17 ธ.ค. 2561 ฝ่ายทะเบียนและใบอนุญาตอาหารสัตว์ กองควบคุมอาหารและยาสัตว์ โดยนางสาวจุฑารัตน์  เล้าสุทธิพงษ์ นักวิชาการสัตวบาลปฎิบัติการ และนายรณรวิน สมฤดี นายสัตวแพทย์ เข้าตรวจสอบโรงงานผลิตอาหารสัตว์  ในเขตพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี