การตรวจรับรองแหล่งผลิตอาหารสัตว์ ณ ประเทศผู้ผลิตอาหารสัตว์ต้นทาง

- กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการตรวจรับรองแหล่งผลิตอาหารสัตว์ ณ ประเทศผู้ผลิตอาหารสัตว์ต้นทาง

แบบฟอร์มสำหรับขอรับการตรวจรับรองโรงงานผลิตอาหารสัตว์ (Form for proposal onsite inspection of animal feed establishments before importing to Thailand)

ยกเลิกการผ่อนผันให้นำเข้าอาหารสัตว์

Import Requirement

- การตรวจรับรองแหล่งผลิตอาหารสัตว์

   - การตรวจรับรองแหล่งผลิตอาหารสัตว์ ณ ประเทศผู้ผลิตอาหารสัตว์ต้นทาง (TH)

   - การตรวจรับรองแหล่งผลิตอาหารสัตว์ ณ ประเทศผู้ผลิตอาหารสัตว์ต้นทาง (ENG)

   - นำเข้าวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่ได้จากสัตว์อย่างถูกต้อง ปลอดภัย ทำอย่างไรดี (TH) 

   - นำเข้าวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่ได้จากสัตว์อย่างถูกต้อง ปลอดภัย ทำอย่างไรดี (ENG)