ข้อมูลสถิติการให้บริการระหว่างเดือน ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564