อาหารสัตว์

 

แบบฟอร์มใบอนุญาตผลิต นำเข้า ขายอาหารสัตว์

 

     ผลิต

                 คำขออนุญาตผลิตอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ แบบ ผ.ส.1(รายใหม่)

                 คำขอต่ออายุใบอนุญาตผลิตอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ แบบ ผ.ส.2(ต่ออายุ)

                 คำขอใบแทนใบอนุญาตผลิตอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ แบบ ผ.ส.3

                 ข้อแนะนำเกี่ยวกับเอกสารประกอบการขออนุญาตผลิตอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ

     นำเข้า

                 คำขออนุญาตนำเข้าอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ(รายใหม่)

                คำขอต่ออายุใบอนุญาตนำเข้าอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ

                 คำขอใบแทนอนุญาตนำเข้าอาหารสัตว์ควบคุมเฉพา

                 ตัวอย่างการกรอกคำขอใบอนุญาตนำเข้าอาหารสัตว์ควบคุมเฉพา

                 ข้อแนะนำเกี่ยวกับเอกสารประกอบการขออนุญาตนำเข้าอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ

     ขาย

                 คำขออนุญาตขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ(รายใหม่)

                 คำขอต่ออายุใบอนุญาตขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ

                 คำขอใบแทนอนุญาตขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ

                 ตัวอย่างการกรอกคำขออนุญาตขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ

                 ข้อแนะนำเกี่ยวกับเอกสารประกอบการขออนุญาตขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ

แบบตรวจสอบประสิทธิภาพการผลิตอาหารสัตว์ 

             

   สำหรับเจ้าหน้าที่

              บันทึกการตรวจสอบโรงงานอาหารสัตว์ (รายใหม่)                 

              บันทึกการตรวจสอบโรงงานอาหารสัตว์ (ต่ออายุ/แก้ไข)   

             แบบตรวจสอบประสิทธิภาพและปริมาณการผลิตอาหารสัตว์ โรงงานอาหารสัตว์ผสมสำเร็จรูปและหัวอาหารสัตว์ โรงงานผสมล่วงหน้าและอาหารเสริมสำหรับสัตว์โรงงานวัตถุดิบอาหารสัตว์เฉพาะวัตถุดิบ                      ที่มีการบด/โรงงานผลิตภัณฑ์นมสำรับสัตว์ ผสม และบ่งบรรจุ

             แบบตรวจสอบประสิทธิภาพและปริมาณการผลิตอาหารสัตว์ โรงงานผลิต ผสม และแบ่งบรรจุ ปลาป่น ปลาและกระดูกป่น และขนสัตว์ปีกป่น  

              แบบตรวจสอบประสิทธิภาพและปริมาณการผลิตอาหารสัตว์ โรงงานวัตถุดิบอาหารสัตว์ ประเภทโรงงานสกัดน้ำมันพืช                 

             แบบตรวจสอบประสิทธิภาพและปริมาณการผลิตอาหารสัตว์ โรงงานอาหารสัตว์ผสมสำเร็จรูปเฉพาะที่มีการนึ่งฆ่าเชื้อ

แบบฟอร์มขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์

 

     ประเภทวัตถุดิบ 

                 คำขอขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ  ประเภทวัตถุดิบ 

                 ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับเอกสารการขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ  (ปลาป่น/พืช)

                 ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับเอกสารการขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ ประเภทวัตถุดิบ (สัตว์บก)

     ประเภทอาหารเสริมสำหรับสัตว์

                 คำขอขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ  ประเภทอาหารเสริมสำหรับสัตว์

                 ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับเอกสารการขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ ประเภทอาหารเสริมสำหรับสัตว์              

     ประเภทผลิตภัณฑ์นมสำหรับสัตว์

                 คำขอขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ  ประเภทผลิตภัณฑ์นมสำหรับสัตว์ 

                 ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับเอกสารการขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ (นม)

     ประเภทอาหารสัตว์เลี้ยง

                 คำขอขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ  ประเภทอาหารสัตว์เลี้ยง ชนิดอาหารสัตว์เลี้ยงที่มีโภชนาการครบถ้วน

                 คำขอขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ  ประเภทอาหารสัตว์เลี้ยง ชนิดอาหารขบเคี้ยว/อาหารว่างสำหรับสัตว์เลี้ยง

                 คำขอขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ  ประเภทอาหารสัตว์เลี้ยง ชนิดอาหารประกอบการรักษาโรคสำหรับสัตว์เลี้ยง

              

     ประเภทวัตถุที่ผสมแล้ว 

                 คำขอขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ  ประเภทวัตถุที่ผสมแล้ว ชนิดสารผสมล่วงหน้า(พรีมิกซ์)

                 ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับเอกสารการขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ ประเภทวัตถุที่ผสมแล้ว ชนิดสารผสมล่วงหน้า

                 ข้อแนะนำการเตรียมเอกสารประกอบการขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ ประเภทวัตถุที่ผสมแล้ว ชนิดอาหารสัตว์ผสมสำเร็จรูปหรือหัวอาหารสัตว์

                 คำขอขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะประเภทวัตถุที่ผสมแล้ว ชนิดอาหารสัตว์ผสมสำเร็จรูป

                  คำขอขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะประเภทวัตถุที่ผสมแล้ว ชนิดหัวอาหารสัตว์

      อื่นๆ 

                 คำขอแก้ไขรายการขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ

                 คำขอใบแทนใบสำคัญการขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ

                 แบบแจ้งผู้นำเข้าเพื่อขายอาหารสัตว์ที่มิใช่อาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ

                 แบบแจ้งผู้ผลิตเพื่อขายอาหารสัตว์ที่มิใช่อาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ

                หนังสือมอบอำนาจ (อาหารสัตว์)

                 หนังสือแจ้งเลิกกิจการ

แบบฟอร์มนำเข้าอาหารสัตว์

        

          แบบคำขอแจ้งการนำเข้าซึ่งอาหารสัตว์เข้ามาในราชอาณาจักร (น.ส.4)

          แผนการนำเข้าข้าวสาลีเมล็ด

        excel  บัญชีรายชื่อผู้ใช้ผู้ใช้ข้าวสาลี 

 

แบบฟอร์มส่งออกอาหารสัตว์

        

          แบบคำขอแจ้งการส่งออกอาหารสัตว์ (สอ.1)

 

แบบฟอร์มคำขอโฆษณาคุณภาพหรือสรรพคุณของอาหารสัตว์

 

          คำขอโฆษณาคุณภาพหรือสรรพคุณของอาหารสัตว์

 

แบบคำขอหนังสือรับรองสุขภาพ (Certificate of Health)

        

          คำชี้แจงการใช้แบบฟอร์ม (Certificate of Health)

          แบบคำขอหนังสือรับรองสุขภาพ (Certificate of Health)

          หนังสือมอบอำนาจ 

 

แบบแจ้งตรวจรับรองแหล่งผลิตอาหารสัตว์

 

          แบบแจ้งขอตรวจรับรองแหล่งอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ(แบบจร.3)

         แบบแจ้งขอรับรองแหล่งอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะรายใหม่

          แบบแจ้งแหล่งอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ

         แบบคำขอการรับรองแหล่งผลิตอาหารสัตว์ที่มาจากโค หรือมีส่วนผสมที่มาจากโค หรือผลิตภัณฑ์ที่มาจากโคที่มีความเสี่ยงต่อโรควัวบ้าในกรณีที่ยังไม่เคยมีการนาเข้ามาก่อน (จว.1)

          แบบแจ้งประวัติการนาเข้าและขอตรวจรับรองแหล่งผลิตอาหารสัตว์ที่มาจากโค หรือมีส่วนผสมที่มาจากโค หรือผลิตภัณฑ์ที่มาจากโคที่มีความเสี่ยงต่อโรควัวบ้าในกรณีที่เคยมีประวัติการนาเข้ามาก่อน                   (จว.2)

        Pdf 256 แบบเพื่อขอตรวจรับรอง โรงงานผลิตอาหารสัตว์ที่มาจากสัตว์ปีก หรือมีส่วนผสมที่มาจากสัตว์ปีก หรือผลิตภัณฑ์ที่มาจากสัตว์ปีกที่มีความเสี่ยงต่อโรคไข้หวัดนกในกรณีที่ยังไม่เคยมีการนำเข้ามาก่อน

               และไม่เคยผ่านการตรวจรับรองโรงงานแหล่งผลิต (จป.1)

        Pdf 256 แบบเพื่อขอตรวจรับรองโรงงานผลิตอาหารสัตว์ที่มาจากสัตว์ปีก หรือมีส่วนผสมที่มาจากสัตว์ปีก หรือผลิตภัณฑ์ที่มาจากสัตว์ปีก ที่มีความเสี่ยงต่อโรคไข้หวัดนกที่มีประวัติการนำเข้ามาก่อน (จป.2) 

          

แบบคำขอหนังสือรับรองการขายภายในประเทศ (Certificate of Free Sale)

 

          คำขอหนังสือรับรองการขายภายในประเทศ (Certificate of Free Sale)

 

 

 

วัตถุอันตราย

 

การขอใช้งานระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ด้านอาหารสัตว์และวัตถุอันตราย

       

                ดาวน์โหลดคู่มือ

                 หนังสือมอบอำนาจบริหารจัดการบัญชีของนิติบุคคลระบบบริหารอิเล็กทรอนิกส์ (e-service)

 

แบบฟอร์มการขอขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย

        

                แผนภูมิขั้นตอนการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์

                คำขอนำเข้าตัวอย่าง

                คำขอผลิตตัวอย่าง

                คำขอขึ้นทะเบียน (เอกสารประกอบการขึ้นทะเบียน)

                ตารางครวจสอบเอกสารประกอบคำขอขึ้นทะเบียน

                ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

                การระบุวันหมดอายุของผลิตภัณฑ์บนฉลากวัตถุอันตราย

               ตัวอย่างประกอบ100%พร้อมหน้าที่ของผลิตภัณฑ์วัตถุอันตราย     

               คำขอต่ออายุใบสำคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย  

                เอกสารแนบประกอบการขอยื่นต่ออายุใบสำคัญการขึ้นทะเบียน

                คำขอแก้ไขปลี่ยนแปลงรายการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย

             - ตัวอย่างการเขียนฉลาก

                   คำแนะนำการเขียนฉลากวัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์   

                    ตัวอย่างฉลากวัตถุอันตราย (Tech)

                    ตัวอย่างฉลากวัตถุอันตราย (สัญลักษณ์อันตรายแบบเดิม)

                 ตัวอย่างฉลากวัตถุอันตราย (ตามระบบ GHS)

                   ตัวอย่างเครื่องหมายแสดงความเป็นพิษบนฉลากวัตถุอันตราย (แบบเดิม)

                ตัวอย่างฉลากใบเเจ้งข้อเท็จจริงวัตถุอันตรายชนิดที่ 1 (GHS)

แบบฟอร์มการขอใบแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ 1

     

          แผนภูมิขั้นตอนการแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ 1

          การขอใบแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที่1 ที่กรมปศุสัตว์รับผิดชอบ

          บันทึกปริมาณการผลิตหรือปริมาณการนำเข้าชนิดที่ 1

         แบบฟอร์มใบแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ 1

แบบฟอร์มการขอใบแจ้งการดำเนินการผลิต นำเข้า ส่งออก เกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ 2

          แผนภูมิขั้นตอนการแจ้งดำเนินการเกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ 2

          การขอใบแจ้งการดำเนินการเกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ 2

          คำขอใบรับแจ้งการดำเนินการเกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ 2

          คำขอต่ออายุใบแจ้งการดำเนินการเกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ 2

          คำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงใบแจ้งการดำเนินการเกี่ยวกับวัตถุอันตราายชนิดที่ 2

          ใบแจ้งปริมาณการผลิตวัตถุอันตราย

แบบฟอร์มการขอใบอนุญาตผลิต นำเข้า ส่งออกเกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ 3
 

        แผนภูมิขั้นตอนการขอใบอนุญาตผลิต นำเข้า และส่งออกวัตถุอันตราย    

แบบฟอร์มการขอใบอนุญาตนำเข้า

           คำขออนุญาตนำเข้าวัตถุอันตราย

           คำขอต่ออายุใบอนุญาตนำเข้าวัตถุอันตราย

           ตัวอย่างหนังสือการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง

 แบบฟอร์มการขอใบอนุญาตผลิต

          คำขออนุญาตผลิตวัตถุอันตราย

          คำขอต่ออายุใบอนุญาตผลิตวัตถุอันตราย

แบบฟอร์มการขอใบอนุญาตส่งออก

          คำขออนุญาตส่งออกวัตถุอันตราย

          คำขอต่ออายุใบอนุญาตส่งออกวัตถุอันตราย

          ตัวอย่างหนังสือการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง

แบบฟอร์มคำขอนุญาตมีไว้ครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย

        

          คำขออนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย

แบบคำขอขึ้นบัญชีสารเคมีหรือผลิตภัณฑ์ที่อนุญาตให้ใช้ในโรงฆ่าสัตว์โรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์ที่กรมปศุสัตว์รับรองเพื่อการส่งอออก

        

          สรุปแผนภูิการพิจารณาขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายและขึ้นบัญชีรายชื่อสารเคมีให้ใช้ในโรงฆ่าสัตว์

          ฟอร์มขออนุญาตใช้สารเคมีในโรงฆ่า

         การขออนุญาตใช้ Chlorine dioxide ที่มีกระบวนการผบิตผ่านเครื่องผลิต(Generator)

แบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจ

 

          ฟอร์มหนังสือมอบอำนาจการขออนุญาตผลิต นำเข้า ส่งออก มีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย การขอขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายและการแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ 1

          ฟอร์มหนังสือมอบอำนาจขออนุญาตใช้สารเคมี/ผลิตภัณฑ์ในโรงฆ่าสัตว์ โรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์ที่กรมปศุสัตว์รับรองเพื่อการส่ออก

ฟาร์มปลอด/ลดยาปฏิชีวนะ

 

 โครงการการเลี้ยงสัตว์ปลอดการใช้ยาปฏิชีวนะในระบบการผลิตสินค้าปศุสัตว์

         

         โครงการ การเลี้ยงสัตว์ปลอดการใช้ยาปฏิชีวนะในระบบผลิตสินค้าปศุสัตว์

          แบบฟอร์มคำขอรับรองฟาร์มเลี้ยงสัตว์ปลอดยาปฏิชีวนะ

          แบบคำขอยกเลิกใบรับรองฟาร์มเลี้ยงสัตว์ปลอดยาปฏิชีวนะ

          แบบฟอร์มเก็บตัวอย่างในโครงการ การเลี้ยงสัตว์ปลอดการใช้ยาปฏิชีวนะ

          แบบฟอร์มคำขอสำหรับสถานที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ ในโครงการฟาร์มเลี้ยงสัตว์ปลอดยาปฏิชีวนะ

          แบบฟอร์มหลักเกณฑ์การตรวจประเมินฟาร์ม โครงการการเลี้ยงสัตว์ปลอดการใช้ยาปฏิชีวนะในระบบการผลิตสินค้าปศุสัตว์

          แบบฟอร์มสรุปรายชื่อผู้ประกอบการฟาร์มเลี้ยงสัตว์ที่ผ่านการรับรองฟาร์มปลอดการใช้ยาปฏิชีวนะในการเลี้ยงสัตว์

 

โครงการการลดใช้ยาปฏิชีวนะในฟาร์มปศุสัตว์

 

        โครงการการลดใช้ยาปฏิชีวนะในฟาร์มปศุสัตว์

          แบบฟอร์มคำขอรับรองการลดใช้ยาในฟาร์มปศุสัตว์

          แบบคำขอยกเลิกใบรับรองการลดใช้ยาในฟาร์มปศุสัตว์

          แบบฟอร์มเก็บตัวอย่างในโครงการ การลดใช้ยาปฏิชีวนะในฟาร์มปศุสัตว์

          แบบฟอร์มหลักเกณฑ์การตรวจประเมินฟาร์มโครงการการลดใช้ยาปฏิชีวนะในฟาร์มปศุสัตว์

          แบบฟอร์มสรุปรายชื่อผู้ประกอบการฟาร์มเลี้ยงสัตว์ที่ผ่านการรับรองการลดใช้ยาปฏิชีวนะในการเลี้ยงสัตว์

 

แบบคำขอจดแจ้งเป็นผู้ผลิตอาหารสัตว์ที่ผสมยา

        

          แบบคำขอจดแจ้งเป็นผู้ผลิตอาหารสัตว์ที่ผสมยา

 

แบบฟอร์มและข้อมูลโครงการควบคุม ป้องกัน และแก้ไขปัญหาเชื้อดื้อยาในสัตว์

          โครงการเชื้อดื้อยาในสัตว์

          โครงการเชื้อดื้อยา-หลักการและเหตุผล

          การเก็บตัวอย่างและเป้าหมายเชื้อดื้อยา

          แบบฟอร์มนำส่งตัวอย่างกิจกรรมควบคุม ป้องกัน และแก้ไขปัญหาเชื้อดื้อยาในสัตว์

          แบบฟอร์มรายงานข้อมูลการใช้ยาต้านจุลชีพจากฟาร์มเลี้ยงสัตว์ กิจกรรมควบคุม ป้องกัน และแก้ไขปัญาเชื้อดื้อยาในสัตว์

          แบบฟอร์มรายงานผลการทดสอบความไวต่อยาต้านจุลชีพกิจกรรมควบคุม ป้องกัน และแก้ไขปัญหาเชื้อดื้อยาในสัตว์

          แบบฟอร์มรายงานผลการเพาะแยกเชื้อกิจกรรมควบคุม ป้องกัน และแก้ไขปัญหาเชื้อดื้อยาในสัตว์

 

โครงการฟาร์มเลี้ยงไก่ไข่ปลอดการใช้ยาปฏิชีวนะในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนและภาคเหนือตอนล่าง

        pdf โครงการฟาร์มเลี้ยงไก่ไข่ปลอดการใช้ยาปฏิชีวนะในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนและภาคเหนือตอนล่าง

          แบบฟอร์มคำขอรับรองฟาร์มเลี้ยงสัตว์ปลอดยาปฏิชีวนะ

          แบบคำขอยกเลิกใบรับรองฟาร์มเลี้ยงสัตว์ปลอดยาปฏิชีวนะ

          แบบฟอร์มเก็บตัวอย่างในโครงการ การเลี้ยงสัตว์ปลอดการใช้ยาปฏิชีวนะ

          แบบฟอร์มหลักเกณฑ์การตรวจประเมินฟาร์ม เลี้ยงไก่ไข่ปลอดยาปฏิชีวนะ

          แบบฟอร์มสรุปรายชื่อผู้ประกอบการฟาร์มเลี้ยงสัตว์ที่ผ่านการรับรองฟาร์มฯ 

 

 

ฟาร์มปลอดสารเร่งเนื้อแดง

         เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการรับรองฟาร์มเลี้ยงสัตว์ปลอดสารเร่งเนื้อแดงหรือสารกลุ่มเบต้าอะโกนิสท์ (β-Agonist)

         แบบคำขอ หรือขอต่ออายุใบรับรองฟาร์มเลี้ยงสัตว์ปลอดสารเร่งเนื้อแดง หรือสารกลุ่มเบต้าอะโกนิสท์ (β-Agonist)

          แบบฟอร์มกรอกรายชื่อฟาร์มที่ยื่นขอหนังสือรับรองฉบับภาษาอังกฤษสำหรับการส่งออก

          แบบฟอร์มคำขอ/ขอต่ออายุใบรับรองฟาร์มปลอดสารเร่งเนื้อแดง (β-Agonist)

          แบบฟอร์มกรอกรายชื่อฟาร์มที่ยื่นขอหนังสือรับรองฉบับภาษาอังกฤษสำหรับส่งออก) สำหรับยื่นขอหนังสือรับรองส่งออก