การตรวจรับรองแหล่งผลิตอาหารสัตว์ ณ ประเทศผู้ผลิตอาหารสัตว์ต้นทาง

- กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการตรวจรับรองแหล่งผลิตอาหารสัตว์ ณ ประเทศผู้ผลิตอาหารสัตว์ต้นทาง

- แบบฟอร์มสำหรับขอรับการตรวจรับรองโรงงานผลิตอาหารสัตว์ (Form for proposal onsite inspection of animal feed establishments before importing to Thailand)

- ยกเลิกการผ่อนผันให้นำเข้าอาหารสัตว์

Import Requirement