ปีงบประมาณ 2564

 

รอบที่ 1

 

แบบฟอร์ม แผนการพัฒนาบุคลากรกรมปศุสัตว์

รายงานแผนการพัฒนาบุคลากรกรมปศุสัตว์ (เอกสารแนบ 1 .pdf)

รายงานแผนการพัฒนาบุคลากรกรมปศุสัตว์ (เอกสารแนบ 2 .xlsx)

แบบฟอร์ม ผลการพัฒนาบุคลากรกรมปศุสัตว์

รายงานผลการพัฒนาบุคลากรกรมปศุสัตว์ (เอกสารแนบ 1 .pdf)

รายงานผลการพัฒนาบุคลากรกรมปศุสัตว์ (เอกสารแนบ 1 .xlsx)

รายงานผลการพัฒนาบุคลากรกรมปศุสัตว์ (เอกสารแนบ 2 .pdf)

รายงานผลการพัฒนาบุคลากรกรมปศุสัตว์ (เอกสารแนบ 2 .xlsx)

 

การพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคคล

   - รายงานแผนโครงการพัฒนาที่ดีโดดเด่นของหน่วยงานด้วยวิธีการจัดตั้งชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) แนวทางการกำหนดคุณภาพ มาตรฐานอาหารจิ้งหรีด เพื่อใช้กำกับดูแลผู้ผลิตอาหารสัตว์ให้เป็นไปตามกฎหมาย

    - รายงานผลโครงการพัฒนาที่ดีโดดเด่นของหน่วยงานด้วยวิธีการจัดตั้งชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) แนวทางการกำหนดคุณภาพ มาตรฐานอาหารจิ้งหรีด เพื่อใช้กำกับดูแลผู้ผลิตอาหารสัตว์ให้เป็นไปตามกฎหมาย

โครงการฝึกอบรม

1.โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพบุคลากร และสรุปผลการปฏิบัติงานปี พ.ศ.2563 และแผนการปฏิบัติงานปี พ.ศ.2564

2.โครงการฝึกอบรมหลักสูตร HACCP ขั้นพื้นฐานให้แก่ผู้ประกอบการอาหารสัตว์

3.โครงการการพัฒนาทางไกลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (HRD: e-Learning)

      - วิชา การจัดทำแผนปฎิบัติงาน

      - วิชา กระบวนการวิเคราะห์ปัญหา และการแก้ปัญหา

      - วิชา ความฉลาดทางอารมณ์ (EQ)

4.โครงการประชุมระดมความคิดเห็น และความต้องการใช้งานระบบภายใต้โครงการปรับปรุงระบบทะเบียนใบอนุญาตอาหารสัตว์ และวัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์ ระยะที่ 3