เรื่อง การฝึกอบรมการยื่นคำขอการขึ้นทะเบียนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

316556

วันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม 2563  กองควบคุมอาหารเเละยาสัตว์ จัดการฝึกอบรมการยื่นคำขอการขึ้นทะเบียนผ่านระบบอิเลกทรอนิกส์ ในวันที่ 16-17 มกราคม 2563 โดย น.สพ.สาโรช งามขำ ผู้ทรงคุณวุฒิกรมปศุสัตว์ผู้แทนอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานในพิธีเปิด   ณ ห้องพระพิรุณ ชั้น 1 ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์ กรุงเทพมหานคร มีผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 4 รุ่น รุ่นละ50 คน ทั้งหมดจำนวน200คน

316555  316557