ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดลำดับความสำคัญงานวิจัยด้านการดื้อยาต้านจุลชีพ

(AMR Research Mapping and Prioritization Workshop)

วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2562  เวลา 08.30-16.30 น. น.สพ. ศศิ เจริญพจน์ นายสัตวแพทย์เชียวชาญ ผู้แทนกองควบคุมอาหารและยาสัตว์เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดลำดับความสำคัญงานวิจัยด้านการดื้อยาต้านจุลชีพ (AMR Research Mapping and Prioritization Workshop) และได้บรรยายในหัวข้อ AMR Containment and Prudent use of Antimicrobials in Animal and Agriculture ณ ห้องอัมพวา ชั้น 10 โรงแรมวินเซอร์ สวีทส์ จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข