วีดีโอบันทึกการฝึกอบรมและเอกสารประกอบการฝึกอบรมโครงการการจัดการเชื้อดื้อยาและแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ.2558

- วีดีโอบันทึกการฝึกอบรม

- เอกสารประกอบการฝึกอบรม