วีดีโอบันทึกการฝึกอบรมและเอกสารประกอบการฝึกอบรม

เรื่อง การซักซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตรายพ.ศ. 2535

  วีดีโอบันทึกการฝึกอบรม

   เอกสารประกอบฝึกการอบรม  


1. การขึ้นทะเบียนและการจัดทาฉลากวัตถุอันตราย ด้านการปศุสัตว์

2. การใช้งานระบบและขั้นตอนยื่นคำขอขึ้นทะเบียน

3. ข้อแตกต่างระหว่างการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย และ การขออนุญาตใช้สารเคมีในโรงฆ่าสัตว์ โรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์4.สัตว์(สม.กปศ. 2)

4. การแจ้งปริมาณการผลิต/นาเข้าวัตถุอันตราย และโครงการเก็บตัวอย่างประจาปี

5. การขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง รายการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย

6. การชำระเงินแทนการต่ออายุ ใบอนุญาต และการขึ้นทะเบียน ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อ ASF