ขอเชิญผู้ประกอบการด้านอาหารสัตว์เข้าร่วมอบรมหลักสูตร HACCP ให้แก่ผู้ประกอบการอาหารสัตว์ ประจำปีงบประมาณ 2565