แจ้งเปิดให้บริการใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Receipt)

ชำระค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์

และวัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์

>> คลิกที่นี่เพื่ออ่าน <<