หลักเกณฑ์และแนวทางสำหรับให้ข้าราชการพลเรือน สามัญปฎิบัติราชการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19)