ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรม เรื่อง การซักซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ.2535