1364327

กองควบคุมอาหารและยาสัตว์ จัดประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์ ครั้งที่ 66-5/2566
****************
วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2566
นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์
มอบหมายให้ นางสาววนิดา แจ้งประจักษ์ ผู้อำนวยการกองควบคุมอาหารและยาสัตว์
เนื่องจากผู้อำนวยการกองควบคุมอาหารสัตว์ติดราชการอื่นดังนั้นคณะอนุกรรมการฯ จึงคัดเลือกประธานในที่ประชุมคือ
นายศศิ เจริญพจน์ ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาระบบและรับรองคุณภาพวัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์
เป็นประธานในที่ประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาการขึ้นทะเบียน วัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์ ครั้งที่ 66-5/2566
ณ ห้องประชุมกองควบคุมอาหารและยาสัตว์ ศูนย์ราชการกรมปศุสัตว์ จังหวัดปทุมธานี
และประชุมทางไกลผ่านระบบโปรแกรม Zoom Conference พร้อมด้วย
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่างๆ ผู้แทนจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ผู้แทนจากกรมวิชาการเกษตร ผู้แทนจากกรมวิทยาศาสตร์บริการ
ผู้แทนจากสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ผู้แทนจากสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ผู้แทนจากสำนักควบคุมป้องกัน
และบำบัดโรคสัตว์ และฝ่ายเลขาคณะอนุกรรมการฯ จากกองควบคุมอาหารและยาสัตว์

**************
“ครอบครัวปศุสัตว์ ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง”