S 36438052

กองควบคุมอาหารและยาสัตว์ จัดฝึกอบรมหลักสูตรสัตวแพทย์ควบคุมระบบการใช้ยาผสมอาหารสัตว์ในฟาร์ม

*****************************
วันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.30-15.30 น.
น.สพ. สมชวน รัตนมังคลานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์
มอบหมายให้ สพ.ญ.วนิดา แจ้งประจักษ์ ผู้อำนวยการกองควบคุมอาหารและยาสัตว์
เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรสัตวแพทย์ควบคุมระบบการใช้ยาผสมอาหารสัตว์ในฟาร์ม
ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ จัดโดยกองควบคุมอาหารและยาสัตว์ มีสัตวแพทย์ภาคเอกชน
และผู้จดแจ้งเป็นผู้ผลิตอาหารสัตว์ผสมยาในฟาร์มเข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 240 คน
เพื่อเตรียมความพร้อมสัตวแพทย์ในการสั่งใช้ยาผสมในอาหารสัตว์ในฟาร์มเลี้ยงสัตว์
และผู้จดแจ้งเป็นผู้ผลิตอาหารสัตว์ผสมยาในฟาร์มสามารถปฏิบัติตามกฎหมายอาหารสัตว์ที่ผสมยาได้อย่างถูกต้อง

*****************************
“ครอบครัวปศุสัตว์ ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง”

messageImage 1676021203062   S 36438054 

S 36438055  S 36438051