S 36282394

        กองควบคุมอาหารและยาสัตว์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2566

*********************

วันพฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.30-16.30 น.
น.สพ. สมชวน รัตนมังคลานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้
สพ.ญ.วนิดา แจ้งประจักษ์ ผู้อำนวยการกองควบคุมอาหารและยาสัตว์
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2566
ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
เพื่อร่วมพิจารณา (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาระบบยาของประเทศไทย พ.ศ. 2566-2570
และความก้าวหน้าการดำเนินงานสำคัญของคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ

********************
“ครอบครัวปศุสัตว์ ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง”

 S 36282391   S 36282393