1277971

กองควบคุมอาหารและยาสัตว์ ตรวจสอบสถานที่ผลิตอาหารสัตว์
.....................................
วันที่ 13 มกราคม 2566 นางสาววนิดา แจ้งประจักษ์ ผู้อำนวยการกองควบคุมอาหารและยาสัตว์
มอบหมายให้ นายวีระ อิ้งสอาด นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการพิเศษ นายคทาธร เรืองชัย นักวิชาการสัตวบาล
และ นางสาววรดา แสงพรู จ้างเหมาบริการงานด้านสัตวบาล ได้เข้าตรวจสอบสถานที่ผลิตอาหารสัตว์
บริษัท ไฮคิวผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 8/1 ถนนรพช.(3014) หมู่ที่11 ต.คลองเปรง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 
เพื่อประกอบการพิจารณาออกใบอนุญาตผลิตอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ ประเภทอาหารสัตว์เลี้ยง
ชนิดอาหารขบเคี้ยว/อาหารว่างสำหรับสัตว์เลี้ยง,อาหารสัตว์เลี้ยงที่มีโภชนาการครบถ้วน

.....................................
"ครอบครัวปศุสัตว์ ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง"