S 96239699

กองควบคุมอาหารและยาสัตว์ จัดประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์ ครั้งที่ 62-1/2566
****************
วันที่ 12 มกราคม 2566 นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้ นางสาววนิดา แจ้งประจักษ์
ผู้อำนวยการกองควบคุมอาหารและยาสัตว์ เป็นประธานในการประชุมฯ เนื่องจากผู้อำนวยการกองควบคุมอาหารสัตว์ติดราชการอื่น
คณะอนุกรรมการฯ จึงคัดเลือกประธานในที่ประชุมคือ นายชูศักดิ์ อาจสูงเนิน ผู้แทนจาก สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์
เป็นประธานในที่ประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาการขึ้นทะเบียน วัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์ ครั้งที่ 62-1/2566
ณ ห้องประชุมกองควบคุมอาหารและยาสัตว์ ศูนย์ราชการกรมปศุสัตว์ จังหวัดปทุมธานี และประชุมทางไกลผ่านระบบโปรแกรม
Zoom Conference พร้อมด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่าง ๆ ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาระบบและรับรองคุณภาพเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์
สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ ผู้แทนจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ผู้แทนจากกรมวิทยาศาสตร์บริการ
ผู้แทนจากสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ผู้แทนจากสำนักควบคุมป้องกัน และบำบัดโรคสัตว์ ผู้แทนจากกองควบคุมอาหารและยาสัตว์
และฝ่ายเลขาคณะอนุกรรมการฯ

**************
“ครอบครัวปศุสัตว์ ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง”