S 96174172

กองควบคุมอาหารและยาสัตว์ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการฯ
***************
วันพุธที่ 11 มกราคม 2566 เวลา 09.30-13.00 น.
สพ.ญ.วนิดา แจ้งประจักษ์ ผู้อำนวยการกองควบคุมอาหารและยาสัตว์ ได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมปศุศัตว์
เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบยาแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2566
ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
เพื่อพิจารณาจัดทำ(ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาระบบยาของประเทศไทย พ.ศ. 2566-2570

**************
ครอบครัวปศุสัตว์ ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง