1270572  1270667

กองควบคุมอาหารและยาสัตว์ ประชุมประจำเดือนมกราคม 2566
****************
วันที่ 10 มกราคม 2566 นางสาววนิดา แจ้งประจักษ์ ผู้อำนวยการกองควบคุมอาหารและยาสัตว์
เป็นประธานในการประชุมประจำเดือนมกราคม 2566 เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานประจำเดือนที่ผ่านมา
พร้อมมอบนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติงานของกองควบคุมอาหารและยาสัตว์
โดยมีหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่ายและผู้แทนเข้าร่วมประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมกองควบคุมอาหารและยาสัตว์

**************
ครอบครัวปศุสัตว์ ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง