Picture22

กองควบคุมอาหารและยาสัตว์ เข้าร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการฯ
**************
ระหว่างวันที่ 19-20 ธันวาคม 2565 สพ.ญ.วนิดา แจ้งประจักษ์ ผู้อำนวยการกองควบคุมอาหารและยาสัตว์
มอบหมายให้ สพ.ญ.สุชนา สุขกลัด เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้และพัฒนาศักยภาพเครือข่าย
เพื่อส่งเสริมการใช้ยาสมเหตุผล ปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 1/2565 เรื่อง การพัฒนาสู่จังหวัดใช้ยาอย่างสมเหตุผล
(RDU Province) เพื่อมุ่งสู่ประเทศใช้ยาอย่างสมเหตุผล จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ มีผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ 465 ท่าน (ผ่านระบบออนไลน์)
จากกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ

ทั้งนี้ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาหารและยา เภสัชกร วีระชัย นลวชัย ให้เกียรติกล่าวเปิดการอบรมฯ
โดยมีเนื้อหาสำคัญประกอบด้วย

1. แนวทางการขับเคลื่อนจัดหวัดใช้ยาสมเหตุผล
2. แนวทางพัฒนา RDU Literacy ในจังหวัดและอำเภอ
3. การประชุมกลุ่มย่อย
ห้องย่อยที่ 5: รูปแบบการพัฒนาการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในชุมชน
(non-health sector) (ร้านชำ/วัด/โรงเรียน/ปศุสัตว์/อื่นๆ)

*************
ครอบครัวปศุสัตว์ ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง

Picture33    Picture11