กองควบคุมอาหารและยาสัตว์จัดกิจกรรมต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปี 2565


S 94781522

กองควบคุมอาหารและยาสัตว์ รวมพลังต่อต้านทุจริตและประพฤติมิชอบ ปี 2565

******************
 วันที่ 9 ธันวาคม 2565 กองควบคุมอาหารและยาสัตว์ นำโดยนางสาววนิดา แจ้งประจักษ์ ผู้อำนวยการกองควบคุมอาหารและยาสัตว์
จัดกิจกรรมต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปี 2565 ณ บริเวณด้านหน้าตึกกองควบคุมอาหารและยาสัตว์ จ.ปทุมธานี
และในปีนี้ กองควบคุมอาหารและยาสัตว์ได้รับผลการประเมินคุณธรรม 
และความโปร่งใสในการดำเนินงานของกรมปศุสัตว์ ประจำปี 2565 ระดับ(AA )


S 94781520 S 94781523 S 94781530