กองควบคุมอาหารและยาสัตว์ เข้าร่วมกิจกรรมรวมพลังต่อต้านทุจริตและประพฤติมิชอบ

S 4497431

กองควบคุมอาหารและยาสัตว์ เข้าร่วมกิจกรรมรวมพลังต่อต้านทุจริตและประพฤติมิชอบ
******************
วันที่ 9 ธันวาคม 2565 นางสาววนิดา แจ้งประจักษ์ ผู้อำนวยการกองควบคุมอาหารและยาสัตว์ เข้าร่วมกิจกรรม ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของกรมปศุสัตว์ ปี 2565
ณ ลานหน้าเสาธงกรมปศุสัตว์ โดยมีนายสัตวแพทย์สมชวน​ รัตนมังคลานนท์​ อธิบดีกรมปศุสัตว์​เป็นประธาน

ซึ่งมีกิจกรรมเดินขบวนรณรงค์และเคารพธงชาติโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงเจตจำนงสุจริตและความมุ่งมั่นในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ
สร้างความตระหนักรู้และความมุ่งมั่นของข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการของกรมปศุสัตว์ ในการปฏิบัติราชการตามกฎหมายอย่างถูกต้อง โปร่งใส และความเชื่อมั่น 
ให้กับประชาชน เกษตรกร รวมทั้งผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง และในครั้งนี้กองควบคุมอาหารและยาสัตว์ได้รับผลการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใส ในการดำเนินงานของกรมปศุสัตว์ ประจำปี 2565 ระดับ(AA )

S 4497433   S 4497434  

S 4497432      S 4497429