กองควบคุมอาหารและยาสัตว์ ตรวจสอบสถานที่ผลิตอาหารสัตว์ เพื่อพิจารณาออกใบอนุญาตผลิตอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ (ขอแก้ไข)

1220312

กองควบคุมอาหารและยาสัตว์ ตรวจสอบสถานที่ผลิตอาหารสัตว์
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
วันที่ 8 ธันวาคม 2565 นางสาววนิดา แจ้งประจักษ์ ผู้อำนวยการกองควบคุมอาหารและยาสัตว์ มอบหมายให้
นางสาวโสมศจี ศิวิลัยกุล นายสัตวแพทย์ชำนาญการ, นางสาวสุภาพร นากองศรี จ้างเหมาบริการงานด้านระบบประกันคุณภาพ
ร่วมกับ นางสาวจิดาภา เหลืองอร่าม นายสัตวแพทย์ชำนาญการ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรปราการ
เข้าตรวจสอบสถานที่ผลิตอาหารสัตว์ ของ บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 
ตั้งอยู่ เลขที่ 420 หมู่ที่ 6 ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อประกอบการพิจารณา
ออกใบอนุญาตผลิตอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ(ขอแก้ไข เพิ่มรายการเครื่องจักร เพิ่มกระบวนการผลิตอาหารสัตว์)

ประเภท อาหารสัตว์เลี้ยง ชนิดอาหารขบเคี้ยว/อาหารว่างสำหรับสัตว์เลี้ยง
.....................................
"ครอบครัวปศุสัตว์ ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง"