กองควบคุมอาหารและยาสัตว์ ตรวจสอบสถานที่ผลิตอาหารสัตว์ เพื่อพิจารณาออกใบอนุญาตผลิตอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ (ขอใหม่)

S 3956747      S 3956749

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 นางสาววนิดา แจ้งประจักษ์ ผู้อำนวยการกองควบคุมอาหารและยาสัตว์ มอบหมายให้ นางสาวจุฑารัตน์ เล้าสุทธิพงษ์ นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการ,
นางสาวสมร พงค์สุรินทร์ นักวิทยาศาสตร์ ตรวจสอบสถานที่ผลิตอาหารสัตว์ ของ บริษัท เบสท์ โนว์เลดจ์ จำกัด ตั้งอยู่ เลขที่ 74/9 หมู่ที่ 2 ตำบลบางพลับ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
เพื่อประกอบการพิจารณาออกใบอนุญาตผลิตอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ(ขอใหม่) ประเภท วัตถุที่ผสมแล้ว ชนิด สารผสมล่วงหน้า(พรีมิกซ์), ประเภท อาหารเสริมสำหรับสัตว์ ชนิด อาหารเสริมวิตามิน