การประชุมคณะกรรมการนโยบายการดื้อยาต้านจุลชีพแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2565

S 93380652

วันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2565 อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้ นางสาววนิดา แจ้งประจักษ์ ผู้อำนวยการกองควบคุมอาหารและยาสัตว์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการนโยบายการดื้อยาต้านจุลชีพแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร ชั้น 2 อาคาร 1 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และผ่านระบบประชุมทางไกล โดยมีนายอนุทิน ชาญวีรกุล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานที่ประชุมฯ ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รมว.กษ. มอบหมายให้นายอภัย สุทธิสังข์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมผู้แทนหน่วยงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ คือ กรมปศุสัตว์ กรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร กรมประมง และ มกอช. เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว
ในการประชุมครั้งนี้มีประเด็นเกี่ยวข้องกับกรมปศุสัตว์และภาคการเกษตรดังนี้
1. ที่ประชุมเห็นชอบต่อ (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านการดื้อยาต้านจุลชีพแห่งชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2566-2570
2. ที่ประชุมรับทราบผลการประเมินสมรรถนะการจัดการดื้อยาต้านจุลชีพประเทศไทย ( AMR capacity )
ตามเกณฑ์ JEE-IHR ขององค์การอนามัยโลก ครั้งที่ 2ระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม - 4 พฤศจิกายน 2565
3. ที่ประชุมรับทราบการเข้าร่วมประชุม Global High Level Miniisterial Conference on Antimicrobial Resistance (AMR)
ครั้งที่ 3 กรุงมัสกัต รัฐสุลต่านโอมาน ระหว่างวันที่ 23-26 พฤศจิกายน 2565

S 8511529  S 8511528  S 8511527