S 59482169

 วันศุกร์ ที่ 9 กันยายน 2565 เวลา 14.00-16.00 น.นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโด อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้ นายสัตวแพทย์รักไทย งามภักดิ์ ผู้อำนวยการกองควบคุมอาหารและยาสัตว์ เข้าร่วมเป็นวิทยาการในการเสวนาปศุสัตว์ไทยไร้คาร์บอน (Thai livestock Net Zero Emission) ในหัวข้อ "แนวทางกสรพัฒนาปศุสัตว์สีเขียวของประเทศไทย" ณ ห้องประชุม Phoenix 2 lmpact Bangkok Thailand แบบ Onsite ในงาน VICTAM Asia และ Health & Nutrition Asia ซึ่งมีร่วมฟัง 50ท่าน โดยมีวิทยากรร่วมได้แก่ รศ.ดร.อำนาจ ชิดไธสง รองผอ.บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี สพ.ญ.บุญิตา รุจฑิฆัมพร สมาคมสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มสัตว์เคี้ยวเอื้อง และนายคึกฤทธิ์ อารีปกรณ์ ผู้จัดการสมาคมผู้ผลิตไก่เพื่อส่งออกไทย

 โดยที่ป่านมากรมปศุสัตว์ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานศึกษาและกำหนดแนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับวัตถุดิบอาหารสัตว์ให้เป็ยมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับระบบการผลิตปศุสัตว์สีเขียว และได้ร่วมกับทางสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย เครือข่ายภาคีปศุสัตว์และสัตว์น้ำ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าธนบุรี ในการศึกษาติดตาม และกำหนดแนวทางในการดำเนินงานให้สอดคล้องกับข้อกำหนดสากลและประเทศคู่ค้า ทั้งนี้เพื่อเป็นการรองรับมาตรการและเงื่อนไขของประเทศคู่ค้าด้านปศุสัตว์และไม่มีผลกระทบต่อการส่วออกซึ่งปัจจุบันมีมูลค่ามากกว่า 2 แสนล้านบาท