S 2719786

นายสัตวแพทย์โสภัชย์ ชวาลกุล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง สรุปผลการปฏิบัติงานปี พ.ศ.2565 และแผนการปฏิบัติงานปี พ.ศ.2566กองควบคุมอาหารและยาสัตว์ 

เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2565 เวลา 09.00น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้ นายสัตวแพทย์โสภัชย์ ชวาลกุล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง สรุปผลการปฏิบัติงานปี พ.ศ.2565 และแผนการปฏิบัติงานปี พ.ศ.2566 กองควบคุมอาหารและยาสัตว์ โดยมีนายสัตวแพทย์รักไทย งามภักดิ์ ผู้อำนวยการกองควบคุมอาหารและยาสัตว์ กล่าวรายงาน พร้อมผู้เข้าร่วมอบรมกว่า 60 คน

การอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรในองค์กรทราบถึงเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของงานในปี พ.ศ.2565 ส่งเสริมให้บุคคลากรได้ร่วมกันวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมา เพื่อใช้เป็นประสบการณ์ในการปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงานและวางแผนงานในปี พศ.2566 และเป็นการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการทำงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ เพื่อรองรับทิศทางการพัฒนาประเทศในการก้าวเข้าสู่"ประเทศไทย 4.0"

ซึ่งผู้เข้าอบรมจะได้รับความรู้ ความเข้าใจ และสามารนำไปพัฒนาการปฏิบัติงานให้มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังช่วยผลักดันให้สินค้าอาหารสัตว์ ยาสัตว์และวัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์ของไทยให้มีคุณภาพ ความปลอดภับตามมาตราฐานสากล สามารถแข่งขันในตลาดโลกได้ และทันต่อการเปลี่ยนแปลงในเวทีการค้าโลกได้ ณ โรงแรมโนโวเทล ฟิวเจอร์พาร์ครังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

กองควบคถมอาหารและยาสัตว์ มีหน้าที่ในการตรวจสอบ กำกับ ดูแล และติดตามให้ผู้ประกอบการผลิตนำเข้า ขาย ส่งออกอาหารสัตว์ ยาสัตว์และวัตถุอันตรายด้านการปศุสัตย์ ตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ.2558 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งนอกจากมีการกำกับ ดูแลให้เป็นไปตามมาตราฐานและกฎหมายอาหารสัตว์ ยาสัตว์ และวัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์แล้ว ยังมีหน้าที่ช่วยพัฒนาและส่งเสริมผู้ประกอบการดังกล่าวให้ปฏิบัติตามกฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้อง เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ และปลอดภัยต่อผู้บริโภคมีการให้คำแนะนำ ปรึกษา ฝึกอบรม ถ่ายทอด เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการผลิต การนำไปใช้โโยการนำระบบประกันคุณภาพมาใช้ในการกำกับ ดูแล และทำการศึกษา ค้นคว้า วิจัย เพื่อนำความรู้มาใช้ให้เกิดประโยชน์กับองค์กรและผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้อง