001

"กรมปศุสัตว์จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้เชี่ยวชาญกรมปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565"

วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2565 เวลา 11.00 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้เชี่ยวชาญกรมปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 หลักสูตร "การวางกรอบแนวคิดและสร้างแบบการพัฒนางานวิจัย นวัตกรรม และวิซาการปศุสัตว์" โดยมีนายสัตวแพทย์วรวิชญ์ วราอัศวปติ ปศุสัตว์เขต 2    นายแสนศักดิ์ นาคะวิสุทธิ์ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาวิชาการปศุสัตว์ นายสัตวแพทย์รักไทย งามภักดิ์ ผู้อำนวยการกองควบคุมอาหารและยาสัตว์ และผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 46 คน ซึ่งการอบรมจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 17 - 19 สิงหาคม 2565 ณ โรงแรมเบย์ รีสอร์ท พัทยา จังหวัดชลบุรี

โครงการสัมมนาดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญของกรมปศุสัตว์ได้พบปะแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ และระดมความคิดเพื่อแก้ปัญหาด้านวิจัย นวัตกรรมและวิชาการปศุสัตว์ ร่วมกันวางกรอบและเกณฑ์การวิจัยสร้างแบบการบริหารจัดการและพัฒนางานวิจัย นวัตกรรมและวิชาการของกรมปศุสัตว์ให้เห็นเป็นรูปธรรม มีระบบบริหารจัดการที่ชัดเจนเพื่อส่งเสริมการวิจัย งานวิชาการและพัฒนานวัตกรรมด้านการปศุสัตว์ให้ครอบคลุมทุกมิติ ทั้งด้านวิชาการ ด้านฐานข้อมูล ด้านการผลิต ต้านการตลาด ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ รวมทั้ง BCG Model เพื่อเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจแบบองค์รวมที่จะพัฒนาเศรษฐกิจทั้ง 3 มิติ คือ เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว

ภาพ ศุภกาญจน์ สายทอง / ข่าว วรรณกร ชัยรัตน์ / กลุ่มเผยแพร่ฯ / สลก.