01

วันอังคารที่ 9 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 น. ดร.ทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบหมายให้นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ ครั้งที่ 1/2565 โดยนายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้นายสัตวแพทย์โสภัชย์ ชวาลกุล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เข้าร่วมประชุม พร้อมด้วยนายสัตวแพทย์รักไทย งามภักดิ์ ผู้อำนวยการกองควบคุมอาหารและยาสัตว์ และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากผู้แทนสหกรณ์ ผู้แทนกลุ่มเกษตรกรตามกฏหมาย ผู้แทนผู้ประกอบธุรกิจภาคอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทั้งจากภาครัฐ เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุม 135 ชั้น 3 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และผ่านระบบการประชุมทางไกล (Zoom Meeting)

ทั้งนี้ ในที่ประชุมฯ ได้รายงานความก้าวหน้าการปรับปรุงกฎหมายด้านปศุสัตว์ ตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ.2558 และมีเรื่องเพื่อพิจารณา ดังต่อไปนี้
- พิจารณาแก้ไขนิยามอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ ประเภทอาหารเสริมสำหรับสัตว์และกำหนดคุณภาพหรือมาตรฐานของอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ ประเภทอาหารเสริมสำหรับสัตว์
- พิจารณากำหนดอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ ประเภทวัตถุดิบ ชนิดข้าวโพดป่น และอาหารสัตว์ที่มิใช่อาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ ประเภทวัตถุดิบ ชนิดข้าวโพดเมล็ด และกำหนดคุณภาพหรือมาตรฐานของวัตถุดิบทั้ง 2 ชนิด
- พิจารณากำหนดปริมาณสารพิษจากเชื้อราในอาหารสัตว์น้ำ และในวัตถุดิบชนิดรำข้าวสาลี ข้าวสาลีเมล็ด และข้าวบาร์เลย์
- พิจารณกำหนดลักษณะ และเงื่อนไขของอาหารสัตว์ที่ห้ามนำเข้าซึ่งมีความเสี่ยงต่อโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร
- พิจารณกำหนดลักษณะ และเงื่อนไขของอาหารสัตว์ที่ห้ามนำเข้าซึ่งมีความเสี่ยงต่อโรคสมองฟ่ามในแกะ หรือโรคสเครพี (Scrapie หรอ transmissible spongiform encephalopathies)

ในการพิจารณาจัดทำข้อกำหนดต่างๆนั้น กรมปศุสัตว์ โดยกองควบคุมอาหารและยาสัตว์ มีหน้าที่ในการกำกับ ดูแล และควบคุมคุณภาพของวัตถุดิบอาหารสัตว์ให้มีคุณภาพดีที่สุดเพื่อป้องกันผลเสียที่อาจจะต่อทั้งตัวสัตว์และมนุษย์ที่บริโภคเนื้อสัตว์นั้นเป็นอาหาร

ภาพ เอก นกแสง / ข่าว จิราภรณ์ เกตุบูรณะ / กลุ่มเผยแพร่ฯ / สลก.