ข้อมูลติดต่อ/ผู้รับผิดชอบ

  • กองควบคุมอาหารและยาสัตว์ กลุ่มตรวจสอบอาหารสัตว์ ยาสัตว์และวัตถุอันตราย
    โทรศัพท์ 0 2159 0406-7 ต่อ 104 อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.