โครงการเผยแพร่ความรู้ด้านการป้องกันการทุจริต

จุลสารความรู้

จุลสารความรู้ รายการชื่อเรื่อง ดาวโหลดจุลสาร
จุลสารความรู้ฉบับที่ 1 ปัญหาการทุจริตที่ผ่านมา คลิกเพื่ออ่าน
จุลสารความรู้ฉบับที่ 2 ทุจริตคอร์รัปชั่น คลิกเพื่ออ่าน
จุลสารความรู้ฉบับที่ 3 แก้ทุจริตต้องคิดแยกแยะ คลิกเพื่ออ่าน

 

Infographic

Infographic รายการชื่อเรื่อง ดาวโหลดจุลสาร
อินโฟกราฟิก 1 มาตราฐานจริยธรรม 7 ประการ คลิกเพื่ออ่าน
อิินโฟกราฟิก 2 การละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่ราชการเป็นการกระทำความผิด คลิกเพื่ออ่าน
อินโฟกราฟิก 3 การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการโดยทุจริต คลิกเพื่ออ่าน
อินโฟกราฟิก 4 ปล่อยปละละเลย เป็นเหตุให้ลูกน้องยักยอกเงิน คลิกเพื่ออ่าน
อินโฟกราฟิก 5 ดื่มเหล้า สังสรรค์ปีใหม่ อาจผิดวินัย คลิกเพื่ออ่าน
อินโฟกราฟิก 6 ใช้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้านเป็นเท็จปลอมเอกสารเพื่อประกอบการยื่นขอเบิกค่าเช่าบ้าน คลิกเพื่ออ่าน
อินโฟกราฟิก 7 รับของขวัญปีใหม่ไม่ให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน คลิกเพื่ออ่าน
อินโฟกราฟิก 8 เก็บเงินราชการไว้ในรถ เงินหายต้องรับผิดหรือไม่? คลิกเพื่ออ่าน
อินโฟกราฟิก 9 การรับทรัพย์สินประโยชน์อื่นใดของเจ้าพนักงานของรัฐ คลิกเพื่ออ่าน
อินโฟกราฟิก 10 เจ้าหน้าที่รัฐ..ดำเนินโครงการไม่เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ คลิกเพื่ออ่าน
อินโฟกราฟิก 11 รอบรู้เรื่องวินัย คลิกเพื่ออ่าน
อินโฟกราฟิก 12 "ชู้สาว"พฤติการณ์สัมพันธ์พิเศษต่อกัน อาจผิดวินัยร้ายแรง คลิกเพื่ออ่าน
อินโฟกราฟิก 13

 รู้หรือไม่!ข้าราชการอกจากราชการไปแล้วอาจถูกดำเนินการทางวินัยร้ายแรงได้

คลิกเพื่ออ่าน