ประกาศแจ้งผู้ประกอบการ

 

                      กำหนดอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะฉบับที่2 พ.ศ.2559

                      กำหนดคุณภาพหรือมาตรฐานของอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ ประเภทวัตถุดิบ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559